FOJTÍK, O. Příprava a optimalizace piezoelektrických materiálů na bázi BCZT pro energy harvesting [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Tofel, Pavel

Předložená diplomová práce bez výhrady splňuje zadání. Student se zde zabývá výrobou bezolovnaté piezoelektrické keramiky BCZT pro účely energy harvestingu. Tento materiál prvně optimalizoval z hlediska nejlepších funkčních vlastností. Po té byl materiál připraven ve formě sol-gelu za účelem vyrobit piezoelektrické vrstvy. Nutno poznamenat, že tato diplomová práce je poměrně rozsáhlá, obsahuje vše od zpracování keramického prášku, měření a vyhodnocení piezoelektrických vlastností na slinutých vzorcích až po snahu vyrobit funkční piezoelektrické vrstvy. Práce je napsána srozumitelně a přehledně rozčleněná do logických celků. Vše je dostatečně citováno. S přihlédnutím k aktivitě, dosaženým výsledkům a předložené práci lze diplomový projekt považovat za kvalitně zpracovaný.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace B
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Holcman,, Vladimír

1. prosím o vysvětlení chyb měření realativní hustoty a střední velikosti zrn. Nikde není popsáno jakým způsobem byly počítány. Prosím vysvětlete, proč jsou chyby měření resp. toleranční meze u každé tabulky či grafu rozdílné viz str. 37,38,39 2. prosím o vysvětlení str. 39 - "Porovnáním obr. 19 a 20 lze zjisit, že přidání pojiva mělo za následek zvýšení hustoty …" Z obr. 20 vyplívá naopak snížení? 3. na str. 38 poslední odstavec kap. 4.2.1 je napsáno "U této řady vzorků byla provedena XRD analýza. …. Vliv lisovacího tlaku na fázové složení tedy prokázán nebyl." Z textu nelze pochopit u jaké řady vzorků a zejména nikde není vysvětleno posouzení fázového složení v závislosti na lisovacích tlacích. 4. Prosím o vysvětlení tvrzení ze str. 40 "nejúčinnější bylo mletí po dobu 2h, kdy je velikost částic posunuta k nejmenším hodnotám." Proč tomu tak je? Proč po delším mletí dochází k zvýšení relativního zastoupení větších částic, resp. proč. je relativní zastoupení velikosti části takřka stejné u nemletého BCZT i 6 hodin mletého BCZT viz obr.21. Práce je celkově zpracována velmi dobře a je velmi obsáhlá. Je zřejmé, že diplomant praktické části věnoval značné úsilí. V praktické části je velké množství změřených dat, které jsou korelovány i s odbornou zahraniční literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 112099