POSPÍCHALOVÁ, L. Adaptogeny v rostlině Shizandra chinensis [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Kotlík, Josef

Cílem diplomové práce bylo ověření možností technologií extrakce účinné složky vytipovanou extrakční technikou pro izolaci lignanů a chlorofilů. Autorka měla provést deduktivní interpretaci zjištěných výsledků a na základě rešeršní analýzy popsat působení těchto adaptogenů na organismus případně predikovat jeho možné využití v potravních doplňcích. Studentka provedla diskuzi a formulovala závěry. Na základě takto získaných údajů také predikovala pěstební možnosti v regionálním podnebném pásmu Jihomoravského kraje. Lze konstatovat, že všechny stanovené postupné cíle byly splněny. Formální zpracování celé práce a množství překlepů je na přijatelné úrovni. 70 odkazů převážně původních prací je sice dostatečné množství pro tento typ závěrečné práce, ale absence ruskojazyčné literatury do jisté míry snižuje celkovou výbornou úroveň zejména teoretické části práce. Autorka byla schopna samostatně řešit praktické problémy a zároveň plně využívat možnosti konzultací k jednotlivým postupným etapám své práce. Diskuze k naměřeným výsledkům, závěry práce a jejich formulace včetně komentáře k možnostem pěstování v lokálních podmínkách jižní Moravy mne uspokojili. Předpokládám, že dojde k doměření výsledků, které byly závislé na růstové fázi rostliny a zveřejnění velice zajímavých výsledků o obsazích lignanů a poměrech karotenoidů a chlorofilů v rostlině. Předpokládám také doměření hmotnostních spekter. Práci s přihlédnutím k výše uvedenému komentáři hodnotím stupněm - výborně - . Předloženou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Půčková, Helena

Základním cílem předložené diplomové práce bylo ověřit na konkrétním vzorku technologii izolace lignanů se zaměřením na možnosti separačních technologií při extrakci účinné složky. Provést vhodnou extrakční technikou izolaci konkrétních adaptogenů, případně chlorofilů a zjistit jejich množství. Studentka se pokusila na základě rešeršní analýzy popsat působení těchto adaptogenů na organismus a predikovala jejich možné využití v potravních doplňcích. Byly splněny beze zbytku všechny vytčené cíle zadání a diplomová práce po formální stránce splňuje všechny požadavky kladené na tento typ závěrečné práce. Je sepsána na 54 stranách textu včetně příloh a citací z nichž většina představuje literární zdroje v angličtině. Práce je správně logicky členěna na jednotlivé části a v teoretické části zároveň podává ucelenou informaci o dané problematice. Našla jsem sice několik formálních chyb (např str. 10 záměna 5 - 7 cm správně je mm), ale to nijak nesnižuje celkovou úroveň předložené diplomové práce. Velmi kladně hodnotím nadprůměrný počet citací (70), ale chybí mi ruskojazyčné zdroje, vzhledem k vysokému stupni poznání v oblasti rostlin s adaptogenními účinky v ruskojazyčném regionu. Zadání předpokládalo určité penzum terénní práce a proto kladně hodnotím fotografické snímky z vlastní databáze studentky. Z výzkumného hlediska jsou zajímavé výsledky obsahů poměrů chlorofilů a karotenoidů zejména z pohledu na významnou a výraznou odolnost rostliny k mrazu a k letošním výkyvům sluneční expozice v předjaří. Doporučuji pokračovat v daném směru výzkumu, zejména z důvodu objevu možných kurativních vlastností diskutovaných lignanů při degenerativních onemocnění mozku. Dále doporučuji doměřit analýzu na MS. V tom případě by měli výsledky i značný publikační potenciál. Diskuze k naměřeným výsledkům mohla být rozsáhlejší, ale závěry práce jsou vzhledem k naměřenému množství dat ve své podstatě správné. Předloženou práci hodnotím stupněm "výborně" a doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování B
Logické členění práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Kvalita zpracování výsledků A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112392