SVATÍK, J. Funkční pěny s gradientem hustoty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jančář, Josef

Diplomant přistoupil k řešení tématu DP velmi odpovědně a experimentální program založil na podrobném studiu odborné literatury. Během práce na DP velmi efektivně využíval konzultace se školitelem a řídil se jeho doporučeními. Drobné nedostatky při zpracování výsledků a jejich interpretaci jsou dány jednak nezkušeností diplomanta s komplikovanou problematikou řešeného projektu a jednak časovým presem, do kterého se dostal v důsledku zpožděnému dodání zkušebních těles připravených metodou 3D tisku. Práce přes tyto nedostatky je výborná a doporučuju ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Figalla, Silvestr

Diplomová práce Bc. Juraje Svatíka na téma: Functional Foams with Density Gradient obsahuje základní teoretický vhled do tématu pěnových materiálů, jejich přípravy a charakterizace. Teoretická část práce obsahuje také stručný úvod do mechaniky a fyziky pěnových materiálů. Diplomová práce je dobře logicky členěna a obsahuje větší množství obrázků vhodně doplňující text. U některých vyobrazení je ale rozlišení obrázku natolik malé, že jsou obtížně čitelné, jako např. u fotografií pěn z optického mikroskopu, ze kterých není v tištěné verzi práce patrno prakticky nic. Krom tohoto grafického nedostatku je však práce dobře a homogenně formátována. Experimentální část diplomové práce je věnována přípravě pěnových materiálů s gradientní strukturou a jejich následné charakterizaci mechanických vlastností. Pro přípravu pěn byly zvoleny dvě zcela odlišné metody a to chemické napěňování nadouvadlem a 3D tisk. Odlišná geometrie a materiál připravených vzorků tj. nadouvadlem vypěněných válečků z PMMA a zkušebních tištěných trámečků z PLA neumožňuje přímo konfrontovat tyto dva přístupy k tvorbě gradientní struktury mezi sebou. Jako velké pozitivum diplomové práce lze chápat snahu využití teoretického modelu popisující mechanické vlastnosti pěnového materiálu pro konfrontaci s experimentálně získanými daty. Tento teoreticko-experimentální přístup dává diplomové práci „vědecký“ charakter. Mnohdy značná odchylka experimentálních závislostí od modelových je v práci dostatečně zdůvodněna. Předpoklady plynoucí z teoretické části o lepších mechanických vlastnostech gradientních pěn v porovnání s homogenními byly z větší části naplněny. Práci hodnotím celkovou známkou za A – výborně

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112884