ŠIMŠOVÁ, V. Biotechnologická produkce sophorolipidů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Obruča, Stanislav

Studentka Bc. Veronika Šimšová se ve své diplomové práci věnovala biotechnologické produkci sophorolipidů. Je na místě uvést, že byla postavena před zcela novou problematiku, která nebyla v naší laboratoři doposud studována, proto musela vyhledat, zavést a optimalizovat řadu experimentálních úkolů, především pak postup kvantifikace sophorolipidů. Během experimentální práce si počínala velice samostatně, aktivně a trpělivě. Díky svému přístupu dosáhla některých velice zajímavých výsledků, které si po doplnění o další experimenty zaslouží publikaci v impaktovaném časopise. Při vypracování textové části práce studentka prokázala schopnost vystavit odborný text na velice vysoké úrovni jak stylistické tak odborné. Byla schopna svá data správně komentovat a diskutovat. Proto doporučuji práci k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Sedláček, Petr

Bc. Veronika Šimšová se v předložené diplomové práci věnuje mikrobiální produkci sophorolipidů s využitím vybraných druhů kvasinek rodu Starmerella. Téma práce je zajímavé, s jednoznačným aplikačním přesahem a logickou návazností na studijní obor diplomantky. Obecnou motivaci práce, která tkví v udržitelné produkci biosurfaktantů coby biodegradabilních alternativ petrochemických tenzidů, studentka vysvětluje v úvodní kapitole práce. Ta je následována Teoretickou částí, která přehlednou a čtivou formou nabízí čtenáři komplexní pohled na problematiku biotechnologické produkce, chemických a materiálových vlastností a aplikačního potenciálu biosurfaktantů. Hlavní těžiště práce jednoznačně tkví v její experimentální části. Objem realizovaných experimentů dle mého názoru převyšuje rozsah standardní pro tento typ absolventské práce. Experimenty zaměřené na optimalizaci jednotlivých kroků biotechnologické produkce jsou navrhovány v logické návaznosti, což ve výsledku vede k ucelenému zmapování celého biotechnologického procesu. Oceňuji také multidisciplinaritu práce, kdy jsou biotechnologické experimenty kombinovány s fyzikálně-chemickou a strukturní analýzou získaných produktů. Výsledky jsou srozumitelně prezentovány a studentka se snaží o jejich poměrně rozsáhlou interpretaci, ačkoliv v případě výsledků koloidních analýz produkovaných biosurfaktantů bych ocenil podrobnější vysvětlení velice zajímavých odlišností v jejich povrchové, emulsifikační a solubilizační aktivitě (viz první otázka k obhajobě). Z hlediska formálního hlediska k práci nemám prakticky žádné připomínky. O pečlivosti, kterou diplomantka věnovala přípravě textové části práce, svědčí minimální výskyt překlepů. Z pohledu stylistického snad jen čtenáře, který se často nesetkává s česky psanými biotechnologicky zaměřenými texty, poněkud dráždí velmi časté použití termínu „vysterilizovat“ (je předpona nezbytná?). U obr. 7 (str. 15) autorku zradila automatická jazyková kontrola textového editoru (podtržení u vepsaných textů). Závěrem mohu konstatovat, že předložený text považuji za velmi kvalitní závěrečnou práci. Diplomantka v ní prokázala schopnost pracovat s literárními zdroji (viz 79 citovaných, převážně časopiseckých publikací) a systematicky postupovat při návrhu, realizaci i interpretaci vlastních experimentů. Shromáždila velké množství experimentálních dat, z nichž vyvodila celou řadu originálních poznatků a závěrů, které se jistě stanou základním kamenem pro navazující výzkum v problematice, kterou se práce zabývá. Předloženou diplomovou práci proto doporučuji k obhajobě s hodnocením „Výborně (A)“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113541