POSPÍCHALOVÁ, A. Srovnání aromatického profilu kozího vs. kravského mléka [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato práce je ucelený experiment, který se zabývá sledováním a porovnáním aromatického profilu kozího vs. kravského mléka. V teoretické části je, na základě provedené literární rešerše, popsána problematika kozího a kravského mléka, jejich složení a vlastnosti s důrazem na specifikaci rozdílů mezi nimi. V experimentální části bylo analyzováno celkem 21 vzorků mléka různého původu, vzorky pocházely přímo od různých chovatelů, případně byly zakoupeny v běžné tržní síti. Pro stanovení těkavých aromatických látek byla použita mikroextrakce pevnou fází v kombinaci s plynovou chromatografií s hmotnostní detekcí (HS-SPME-GC-MS). Studentka projevovala o danou problematiku velký zájem; téma vychází z jejího popudu, dané problematice se věnovala už v rámci své bakalářské práce a z jejího celkového přístupu k práci bylo jasně patrné, že ji uvedená problematika velmi zajímá a baví, sama si obstarala potřebné vzorky. V průběhu práce byla zcela samostatná, plánovala si experimenty a organizovala práci, bez problémů zvládla práci s instrumentální technikou. Pracovala systematicky a svědomitě, prokázala schopnost samostatně řešit zadané úkoly, dobře se orientovala v příslušné problematice. Využívala teoretické znalosti získané v průběhu studia na FCH VUT, které vhodně kombinovala se studiem doporučené literatury. Celkovým výstupem je jednoduchý ucelený experiment s výsledky zajímavými především pro praxi.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Saláková,, Alena

K čemu slouží poměr K/Na – uveden v tabulce č. 9. Při jaké teplotě mléka se provádí senzorické hodnocení vůně a chuti? V práci postrádám diskusi získaných výsledků s jinými autory, seznam literaury není napsán jednotně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse C
Využití literatury a její citace B
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem B
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 115028