ZEMANOVÁ, A. Testování působení chemických látek na viabilitu buněčných linií [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Brázda, Václav

Bc. Anita Zemanová se aktivně zapojila do práce v laboratoři a získala zkušenosti s kultivací a nalýzou buněčných linií po působení chemických látek. Získala také zkušenosti s testy viability a apoptózy a s mikroskopickým zpracováním výsledků. Získala originální výsledky, které zpracovala ve své diplomové práci, kterou doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování B
Využití poznatků z literatury B
Kvalita zpracování výsledků B
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Splnění požadavků zadání A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Obruča, Stanislav

Studentka Bc. Anita Zemanová se ve své diplomové práci věnovala studiu vybraných chemoterapeutik a ligandu interagujících s G-kvadrukomplexy v kontextu jejich toxického účinku vůči dvěma vybraným buněčným liniím. Podstatou práce bylo posoudit vhodnost ligandů jako alternativy ke standardním chemoterapeutikům. Po textové, slohové a gramatické stránce je práce na vysoké úrovni, prakticky neobsahuje gramatické chyby ani překlepy. Text má logickou a přehlednou strukturu, výsledky jsou presentovány pochopitelným způsobem a jsou patřičně komentovány a v rámci separátní kapitoly také diskutovány v kontextu aktuálního stavu řešené problematiky. Drobný komentář mám snad jen ke kapitole 5.1.5, kde mohlo být zdůrazněno do které skupiny látek (ligand vs. chemoterapeutikum) která konkrétní látka patří. Zajímavé by bylo také statisticky srovnat rozdílnost hodnot IC50 uvedených v tabulce 3 pro buňky MCF7 a HEK293FT. Podle mého názoru jsou výsledky předložené diplomové práce zajímavé a mohou mít i praktický význam. Proto práci doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115256