CIGÁNKOVÁ, M. Změny v obsahu proteinů gliadinové frakce u čtyř odrůd pšenice při různých teplotách a stresu suchem. [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrstka, Miroslav

Předložená diplomová práce beze zbytku splnila požadavky zadání. Diplomantka prostudovala 71 literárních zdrojů, přičemž poznatky z literatury byly využity jak v experimentální části práce, tak v diskusi. Teoretická část práce je slohově velmi zdařilá, text je srozumitelný, odstavce a kapitoly jsou logicky řazeny, takže se práce dobře čte. Materiál a metody jsou popsány natolik podrobně, aby se experimenty daly reprodukovat. Výsledky jsou zpracovány velmi přehledně a prozrazují velké množství experimentální práce, kterou autorka odvedla. Velkým přínosem pro čtenáře a následující diskusi jsou grafy sestrojené na základě výsledků redundanční analýzy. V diskusi autorka správně vysvětluje získané výsledky a porovnává je s výsledky ostatních autorů. Závěry jsou formulovány jasně a přehledně. Diplomantka pracovala svědomitě a systematicky, a to již ve 4. ročníku studia. Vzniklé problémy pravidelně konzultovala s vedoucím práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Kovalčík, Adriána

Slovné hodnotenie diplomovej práce napísanej Bc. Michaelou Cigánkovou Diplomová práca s názvom „Změny v obsahu proteinů gliadinové frakce u čtyř odrůd pšenice pri různyých teplotách a stresu suchem“ obsahuje všetky kapitoly vyžadované pre diplomovú prácu a je napísaná bez chýb a na vysokej úrovni. Ciele práce boli splnené v celom rozsahu. Abstrakt a záver práce dostatočne popisuje náplň a dosiahnuté výsledky práce. Teoretická časť na 21 stranách popisuje stav problematiky na základe aktuálnej, veľmi dobre zvolenej vedeckej literatúry. Oceňujem zahrnutie podkapitoly „Nemoci spojené s lepkem“. Experimentálna časť je napísaná podrobne a jasne. Obsah gliadinových frakcií v závislosti od teploty a sucha bol stanovený v 4 genotypoch pšenice siatej: Bohemia, Pannonia, Tobak a RGT Reform. Oceňujem použitie štatistiky na vyhodnotenie výsledkov, konkrétne vplyv teploty a/alebo sucha na množstvo jednotlivých gliadinových frakcií. Záver je vecný a napísaný podľa výsledkov práce. Literatúra bola správne citovaná. Diplomová práca neobsahovala žiadne chyby alebo preklepy, takisto vizuálna stránke je výborná. Je vidieť, že jej autorka venovala dostatočný čas, čo vysoko hodnotím.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115731