KOTZUROVÁ, I. Ekotoxikologické posouzení biouhlu z čistírenského kalu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Zlámalová Gargošová, Helena

Práce studentky Bc. Ivety Kotzurové se zabývá ekotoxikologickým posouzením biouhlu, což je matrice v poslední době poměrně často zmiňovaná ve spojení s její aplikací do půdního ekosystému. V rámci této problematiky byla řešena otázka environmentální kvality této matrice, která je dána nejenom kvalitou vstupních "surovin", které slouží pro výrobu biouhlu ale i způsobem jejich zpracování. K objektivnímu posouzení vhodnosti aplikace této matrice do tak citlivé složky životního prostředí, kterou je půda, byly použity testy ekotoxicity v kontaktním uspořádání, ale také v akvatickém uspořádání. Kdy hodnocením výluhů těchto matric byl posuzován vliv na akvatický ekosystém, který se při aplikaci biouhlu na zemědělské půdy nedá vyloučit. Práce je po stránce teoretické zpracována přehledně a účelně. Rovněž i v experimentální části práce studentka prokázala systematičnost, pracovitost a samostatnost při plánování a provádění jednotlivých testů a také nezdolnost při revitalizaci chovu testovacích organismů Eisenia fetida a Folsomia candida. Rovněž kvalita zpracování a interpretace výsledků svědčí o pečlivosti, kterou se studentka práci věnovala. Práci studentky Bc. Ivety Kotzurové hodnotím velmi kladně, bylo odvedeno velké množství práce a došlo k splnění všech dílčích cílů. Její přístup k práci a práci samotnou hodnotím stupněm – A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Využití poznatků z literatury A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Využívání konzultací při řešení práce A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Vávrová, Milada

Předložená diplomová práce je zpracována na vysoké odborné úrovni, je sepsána výborně stylisticky i po stránce mluvnické. Pouze minimálně jsou zde menší odchylky v aplikaci interpunkčních znamének. Práce je napsána téměř bez překlepů; jejich počet je velmi nízký, nepřesahuje jednomístné číslo. Výborně je zpracována především teoretická část, která umožnila autorce diplomové práce na tuto část výborně navázat a poznatky plně využít pro řešení praktické části. Čerpala přitom z 55 literárních zdrojů. Získané výsledky jsou přehledně zpracovány do tabulek a do grafů a umožnily autorce diplomové práce výbornou interpretaci výsledků a vyslovení správného závěru. V přílohách této diplomové práce jsou rovněž uvedeny i ukázky potřebných výpočtů. Na základě komplexního posouzení nelze předloženou práci hodnotit jinak než stupněm "A", výborně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115984