NEZVAL, T. Elektronický docházkový sešit [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2011.

Posudky

Posudek vedoucího

Šandera, Josef

Diplomant měl za úkol se seznámit se současným stavem řešení identifikačních čipů a prakticky navrhnout zařízení, které nahradí klasický docházkový sešit. Toto řešení častečně navazuje na bakalářskou práci, kterou řešil. Diplomant pracoval zcela samostatně, řádně konzultoval vzniklé problémy, využíval zahraniční i českou literaturu. Podařilo se mu zrealizovat zcela funkční vzorek zařízení, které bylo testováno ve výrobní firmě. S řešenim se účastnil studentské vědecké konference. Po dohodě s výrobní firmou se možná zařízení bude průmyslově vyrábět. Na základě výše uvedených skutečností doporučuji diplomovou práci k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 45/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Macháň, Ladislav

1. Splnění požadavků zadání Cílem diplomové práce bylo navrhnout a realizovat elektronický docházkový sešit, který umožní nahrazení ručního zapisování příchozích a odchozích zaměstnanců ve firmě pomocí rádiové identifikace (RFID). Návrh měl být proveden s ohledem na nízké pořizovací náklady. Student nejprve pečlivě prostudoval problematiku klíčových částí systému, navrhl vlastní technické řešení, které zrealizoval a naprogramoval. Zadání bylo splněno studentem v celém svém rozsahu. Díky pečlivému provedení a vkusnému designu zařízení je výsledkem práce nadstandardní výrobek, který by bylo možné po drobných úpravách nasadit do komerční výroby. 2. Základní zhodnocení diplomové práce Odborná úroveň práce je na vysoké úrovni. Během návrhu a realizace zařízení byly uplatněny vědomosti z celé řady předmětů vyučovaných v průběhu bakalářského a magisterského studia. Student postupoval metodicky správným způsobem. 3. Hodnocení formální stránky předložené práce Práce je členěna logicky a přehledně. Svým provedením působí pečlivě. Bohužel místy neodpovídá pokynům pro vypracování diplomové práce (nadpisy s dvojtečkou, zarovnání obrázků a tabulek, členění obsahu, seznam literatury). Další výtku mám k používání převzatých slov (pin, root adresář, atd.) 4. Charakteristika výběru a využití studijních pramenů Student používal studijní prameny ve formě knih, internetových článků a katalogových listů jednotlivých komponent navrhovaného systému. Převzaté informace jsou odlišeny pomocí citací dle normy. 5. Hodnocení realizačního výstupu Požadavky stanovené v zadání práce byly studentem splněny. Návrh topologie desek plošných spojů respektuje obecně uznávaná návrhová pravidla. Z návrhu je patrná snaha o minimalizaci výsledných rozměrů za účelem dosažení formy požadované pro vestavění do konkrétní konstrukční krabičky. Ke zhodnocení čistoty osazení postrádám v práci detailní fotografii osazené desky plošných spojů. 6. Hodnocení práce z hlediska přínosu nových poznatků Jedná se o práci aplikačního charakteru. Výstupem je realizace systému, který splňuje všechny požadavky zadání. 7. Způsob využití práce (publikace, praktické využití) Výsledek lze v praxi využít k registraci příchodů a odchodů zaměstnanců firmy. 8. Souhrnné hodnocení Vzhledem k výše popsaným závěrům hodnotím práci jako výbornou s celkovým počtem bodů 96 (A).

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 50/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse A 20/20
Formální zpracování práce D 6/10
Navrhovaná známka
A
Body
96

Otázky

eVSKP id 40818