BAČA, P. Aplikace pro dvoukanálovou analýzu elektroakustického systému v reálném čase [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Schimmel, Jiří

Cílem diplomové práce bylo realizovat v prostředí Matlab aplikaci pro tzv. dvoukanálovou FFT analýzu (Dual-Channel FFT) ve struktuře používané profesionálními měřicími aplikacemi a pracující v reálném čase na operačním systému Windows s pomocí zvukové karty. Přestože pro implementaci zpracování signálů v reálném čase lze použít více toolboxů Matlabu, byl požadován Data Acquisition Toolbox, aby bylo možné, s ohledem na dostupné toolboxy, aplikaci využívat ve výuce předmětů na Ústavu telekomunikací. Diplomant přistupoval k řešení práce aktivně a pravidelně chdil na konzultace a předkládal výsledky. Samotné aplikaci vyčítám pouze to, že přestože pracuje v reálném čase, je potřeba předem zadat dobu, po které se analýza zastaví. Textu práce lze vytknout některou terminologii a z formálního hlediska velikost textu v obrázcích z Matlabu. Přestože bylo požadováno, aby grafické uživatelské rozhraní aplikace bylo v angličtině, texty v obrázcích v práci by měly být v češtině, pokud se nejedná o kopii rozhraní ukazující např. výsledek měření pro porovnání s výsledky z jiných aplikací.

Navrhovaná známka
A
Body
91

Posudek oponenta

Balík, Miroslav

Diplomová práce se zabývá realizací systému, který má praktické využití zejména pro účely ozvučování zvukových produkcí rozsáhlejšího charakteru. Systém má být schopen dvoukanálové analýzy elektroakustického řetězce v reálném čase, přičemž samotná implementace tohoto systému má být provedena v Matlabu. Na úvod lze říci, že tento úkol byl splněn. Je nutné podotknout, že princip funkce byl přebrán ze stávajících profesionálních zařízení. Princip funkce tohoto systému vychází ze základních postupů zpracování signálu využívajících algoritmus FFT. V teoretické části práce se vyskytuje poměrně velké množství nepřesností a je vidět, že jak znalosti autora, tak způsob jejich prezentace je spíše na nižší úrovni, např. v kapitole 1.1 student hovoří o diskrétních signálech, přičemž je popisuje jako funkce spojitého času, v kapitole 1.6.3. objevuje pro čtenáře „skupinové zpoždění“, jako doposud ne moc známý „pojem“. Také samotný způsob vyjadřování se ne vždy zcela hodí pro dokument typu diplomové práce. V práci se často vyskytují slangové pojmy, neodborná terminologie a některé zcela nevhodné formulace (např. amplifikace, zvuková data šířící se prostorem, početní mechanika a jiné). V praktické části práce si student vede zjevně lépe. Trochu zarážející je používání slova „aplikace“ pro skripty nebo funkce Matlabu. Praktické části evidentně chybí specifikace systémových požadavků jak na softwarové, tak hardwarové úrovni, případně nutnost doinstalovaní další softwarové podpory či specifikace očekávaného procesního zpoždění pro režim reálného času v závislosti na použité zvukové kartě, jejich ovladačích či výpočetním výkonu počítače. Z formálního hlediska je hlavním nedostatkem nedodržování jednotných pravidel zobrazování grafických závislostí a jejich anglické popisky. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a funkčnosti systému v reálném čase hodnotím práci velmi dobře/81.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 118148