IŠTVÁNEK, M. Analýza interpretace hudby metodami číslicového zpracování signálu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smékal, Zdeněk

Cílem diplomové práce bylo navrhnout a zhodnotit různé metody pro detekci tempa. Při předzpracování hudebního signálu byly porovnány dva energetické operátory. Student pracoval samostatně a plnil pokyny vedoucího. Byl analyzován dataset obsahující 33 různých interpretací první věty smyčcového kvartetu e moll Bedřicha Smetany. Cíle diplomové práce byly splněny. Výsledky diplomové práce budou dále sloužit muzikologům pro objektivní analýzu interpretačního výkonu a porovnání parametrů analyzovaných nahrávek.

Navrhovaná známka
A
Body
100

Posudek oponenta

Mekyska, Jiří

Student splnil veškeré cíle a předkládá multidisciplinární práci na velmi vysoké odborné úrovni a s velmi dobrou erudicí. Práce má jasnou strukturu a logickou genezi. Student pracoval dobře s literaturou a popsal dosavadní řešení v oblasti, na která navazuje motivace k dalšímu výzkumu. Metodologie je přehledná a úvahy k vývoji nových metod validní. Výsledky práce jsou podloženy robustním testováním a jsou hojně diskutovány. Byť je i formální stránka na dobré úrovni, mám zde jednu připomínku, a sice, že student v práci odkazuje na reference kódy, ale seznam literatury je číslován, nikoliv kódován. Návaznost na reference je tak velmi složitá. Dalším drobným nedostatkem jsou nepřesné formulace některých rovnic, např. (2.2) a (2.3). Celkově však hodnotím práci velmi dobře a zároveň dodávám, že student publikoval dílčí části na konferenci EEICT 2019 a má přijatý článek na konferenci TSP 2019.

Navrhovaná známka
A
Body
97

Otázky

eVSKP id 118155