FROLLO, M. Implementace komunikačního scénáře využívajícího Data distribution service a hodnocení bezpečnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Pokorný, Jiří

Zadání považuji za splněné. Student po celou dobu semestru pravidelně konzultoval postup práce, byl aktivní a navrhoval i vlastní řešení problému. Po formální stránce je práce na velmi dobré úrovni.

Navrhovaná známka
A
Body
90

Posudek oponenta

Fujdiak, Radek

Práce obsahuje poměrné rozsáhlý teoretický úvod, zabývající se jednotlivými částmi a podrobnostmi distribuovaných systémů. Je rozebrána jak samotná komunikace, tak i bezpečnost využívána v rámci DDS i jednotlivých implementací. V rámci praktické části je vybrána konkrétní implementace OpenDDS i samotný HW. Navržený komunikační scénář je následně ověřen z pohledu vybraných parametrů. Ze zadání však chybí užší zaměření na bezpečnost a provedení mj. i bezpečnostních testů s návrhem mitigačních opatření. I přes tento nedostatek je práce zpracována kvalitně, přehledně a má logický sled. Práce s literaturou je standardní. Díky výše uvedeným skutečnostem (hlavně tedy pouze částečného splnění zadání) dávám B/81.

Navrhovaná známka
B
Body
81

Otázky

eVSKP id 118210