SINGH, K. Multimediální přehrávač pro iOS [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Grabovský, Štěpán

Diplomová práce studenta Bc. Kevina Singha se zabývá realizací pokročilého multimediálního přehrávače pro operační systém iOS. Studentovým úkolem bylo definovat požadavky na moderní přehrávač multimédií a provést analýzu dostupných přehrávačů. Na základě zjištěných faktů poté vytvořit knihovnu přehrávače v programovacím jazyce Swift a implementovat ji do jednoduché testovací aplikace. Diplomant pracoval na řešení práce samostatně, dodržoval stanovené termíny a postup prací pravidelně konzultoval. Teoretická i praktická část je provedena bez významných výhrad a cíle diplomové práce plně splněny. Absence podpory přehrávání chráněného obsahu (DRM) je v práci řádně zdůvodněna. Dále vyzdvihuji skutečnost, že se student vypořádal s nutností využití přímo nativních prvků iOS a minimálně využívá knihovny třetích stran. Text práce obsahuje veškeré náležitosti. Na základě uvedených skutečností navrhuji práci hodnotit jako výbornou – A/98 b.

Navrhovaná známka
A
Body
98

Posudek oponenta

Číka, Petr

Cílem diplomové práce Bc. Kevina Singha bylo vytvořit knihovnu k realizaci přehrávače multimediálního obsahu pro operační systém iOS. Autor provedl v úvodu práce teoretický rozbor využívaných standardů pro streamování a pro přehrávání reklamy v rámci streamovaného obsahu. Vedle přehrávání obsahu a reklam se student zaměřil také na metody zabezpečení streamu z hlediska autorských práv. Druhá část práce se věnuje vývoji knihovny pro iOS v jazyce Swift tak, jak bylo uvedeno v zadání a jejímu testování na reálném přehrávači. Aplikace je plně funkční, avšak jak autor uvádí, nebyla zavedena ochrana autorských práv a taktéž aplikace nebyla nahrána do virtuálního obchodu společnosti Apple. Diplomová práce splňuje veškeré formální náležitosti. Jako nedostatek jsem shledal neotestování ochrany autorský práv DRM, jak autor v závěru sám uvádí. Je však možné, že diplomant tento proces nestihnul z důvodu komunikace se společností Apple. Práci navrhuji hodnotit známkou B/85 bodů.

Navrhovaná známka
B
Body
85

Otázky

eVSKP id 118222