NOVÁČKOVÁ, E. Metody plánování a řízení režijních nákladů vybrané komponenty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla zpracována na základě konzultací po celý akademický rok a tím získány všechny potřebné znalosti, které byly rozšířeny dovednostmi v konkrétním podnikatelském subjektu, což dokumentuje realizovatelnost návrhu v podnikovém informačním prostředí.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A Sestavený základní cíl byl doplněn dílčími cíli a předloženou prací byly splněny včetně návrhu na využití informačních technologii.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Předložené metody v teoretické části práce byly použity v návazné analytické části se zaměřením na výrobkové portfolio i technologii produktu.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Výsledky navrhovaných přístupů vazeb dat z technologické dokumentace a jejich porovnání k celému výrobkovému portfoliu vedly ke změnám hodnoty produktu i návrhu podmínek realizace.
Praktická využitelnost výsledků B Navržené propočty kalkulací nákladů k vybranému druhu produktů se jistě stane základem pro realizaci v praxi po schválení TOP managementem a připravení podmínek pro práci s daty v informačním systému podniku.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Odborná jazyková i terminolická úroveň práce splňuje základní kritéria řešené oblasti. Grafická i formální úroveň práce splňuje požadavky kladené na závěrečné práce vysokoškolského studia magisterského typu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována s cca čtyřiceti literáráními prameny ať knižními nebo elektronickými případně podnikovými. Ochrana duševního vlastnictví včetně citací je respektována.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Tesař, Rostislav

V diplomové práci bylo dosaženo splnění zadaného cíle. Práce je srozumitelně a přehledně zpracována. Uvedené návrhy jsou pro firmu přínosné a výsledky je možné dále zakomponovat do strategického rozhodování.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116041