NEČAS, J. Návrh informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Velmi dobrá práce, velký rozsah řešené problematiky jdoucí do hloubky. Student prokazuje nadstandartní znalosti. Otázka: jaké jsou kritické faktory úspěchu realizace řešení

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Zmek, RNDr Bohuslav

Práce je vypracována kvalitně a v rozsahu zadání a splňuje požadavky na přípravu realizace informačního systému. Informační systémy pro správu idenit jsou složité, student prokázal orientaci v problematice a pochopení základních principů. Analyzoval konkrétní zařízení a zpracoval podklady pro tvorbu správy identit. Diplomová práce je zpracována na velmi dobré úrovni a prokazuje, že si student osvojil zásady analýzy, procesy a vytváření informačních systémů. Doporučuji ji přijmout k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116573