VAŘACHOVÁ, J. Posouzení informačního systému firmy a návrh změn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koch, Miloš

Otázka: Do jaké míry se změna dotkne procesů firmy

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Buřival, Zdeněk

Posuzovaná práce se zabývá posouzením stávajícího informačního systému firmy pro řízení vztahu se zákazníky (CRM – Customer Relationship Management) a návrhem jeho nahrazení novým informačním systémem. Významná část práce je věnována teoretickým východiskům a analýze, v poslední části pak autorka dospívá s využitím předchozích částí k vlastnímu návrhu vhodného informačního systému pro CRM. Teoretická a analytická část práce a vlastní návrh řešení jsou poměrně vyvážené, i když část zabývající se výběrem dodavatel (kap. 4.4) by si zasloužila uvedení více informací o tom, jak byl konkrétní dodavatel, RAYNET s.r.o., vybrán. Např. by autorka mohla uvést vyplněný dotazník, na základě kterého portál www.vyber-crm.cz doporučil uvedeného dodavatele. Také chybí porovnání s ostatními navrženými dodavateli, kterých mělo být celkem pět. Zajímavě je pojaté ekonomické zhodnocení projektu, ve kterém si autorka dobře poradila s nedostupností informací k finančnímu vyhodnocení a jako kritérium požila časovou náročnost práce uživatelů se stávajícím a nově navrženým informačním systémem. Výsledky jednoznačně dokládají, že přechod na nový systém přinese značné úspory. Z formálního hlediska je diplomová práce zpracovaná dobře, i když lze autorce vytknout drobnější technické i jazykové nedostatky, které však nejsou na úkor srozumitelnosti. Na práci cením to, že na základě teoretických východisek a analýzy dospěla k závěru, který lze ve firmě prakticky využít.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116575