DŽANAJOVÁ, P. Návrhy na snížení počtu reklamací ve stavební společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bartes, František

Diplomantka se zadaného úkolu zhostila velmi dobře. Na základě důkladné analýzy se rozhodla překvapivě navrhnout v našich podmínkách velmi málo používané řešení, a to řešení zjištěných problémů cestou zavedení systému TQM. Systém TQM vyžaduje velmi vysokou znalost problematiky kvality u všech pracovníků firmy, vždy podle jejich funkčního zařazení. Otázky k obhajobě: 1) Jakým způsobem zajistíte splnění požadované podmínky úspěšné funkce systému TQM - vysokou znalost problematiky kvality u každého pracovníka firmy? 2) Jaké problémy s řešením otázky č.1 očekáváte ve firemní praxi?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Videcká, Zdeňka

Navržené řešení vychází z detailní analýzy procesu reklamací v návaznosti na realizační proces. Diplomantka postupuje při návrhu zavedení TQM systematicky od strategie kvality k návrhu procesů, které budou mít vliv nejen na snížení počtu reklamací, ale zejména zvýšení kvality realizovaných projektů. Práce je zpracována přehledně a jednotlivé kapitoly na sebe velmi dobře navazují. Nedostatky, které však nesnižují úroveň práce jsou drobné překlepy a nedostatečné legendy některých grafů, které jsou uvedeny v textu. Diplomovou práci je možné použít jako podklad pro plánování zavedení systému řízení kvality. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 118966