KOLÁROVCOVÁ, P. Štíhlá výroba a její implementace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Předložená práce je zpracována na základě samostatného přístupu ke zpracování zadaného cíle s použitím získaných znalostí při magisterském studiu.Současně je podložena praktickými zkušenostmi z podnikové praxe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Definovaný cíl v předložené práci je dle sestaveného postupu a kroků řešení splněn. Nejsou však zpracovány přínosy řešení, které jsou navrženy ve variantách.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Zvolený postup řešení odpovídá podmínkám realizace k inovaci výrobního procesu a odstranění prostojů materiálových toků uvnitř výrobních hal. Zásady zavedení štíhlé výroby jsou z velké části využity při zpracování variant řešení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Vzhledem ke zpracovaným variantám je možno hodnotit přístup jako výstižný a realizovatelný v konkrétních podmínkách firmy pro dnes potřednou obalovací techniku.
Praktická využitelnost výsledků B Předložené návrhy řešení a jejich možnosti realizace se mohou stát dobrým základem pro management firmy při rozhodování o inovaci výrobního procesu včetně zavedení do provozních podmínek vybavenosti technikou.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Grafická úprava práce a jazyková a terminologická úroveň odpovídají požadavkům univerzity na zaávěrečné práce magisterského studia.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována na základě studia 27 uvedených literárních zdrojů. Citace odpovídá pravidlům legislativy o duševním vlastnictví a je zpracována na základě těchto pravidel.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hložek, Jaroslav

Práce reflektuje aktuální stav a potřeby moderních průmyslových závodů obecně. Výstižnou modelací skutečného stavu v konkrétním výrobním závodě je vystižen koncept změny směrem ke štíhlé, efektivní produkci, což je hlavním cílem práce. Dlužno však dodat, že schopnost projekce výsledného zjištění je méně zohledněna.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 118987