TŘÍLETÁ, J. Hodnocení ekonomické situace zvolené korporace a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

Na základě teoretických poznatků a velmi dobré znalosti ITMS Plast s.r.o. a specifik jeho podnikání studentka vhodně vybrala analytické metody a vypracovala vyvážené analýzy. Závěrem každé analytické metody je provedeno její stručné zhodnocení. Tato zhodnocení se stala východiskem pro vypracování SWOT analýzy (str. 65) a doporučení nové strategie WT. Jako základní podmínku realizace této strategie formulovala dvě doporučení a sice vypracovat firemní strategii a zaměřit se na expanzi do zahraničí. Dále zpracovala tři návrhy - návrh nové organizační struktury, nákup výrobní haly a vypracovala motivační systém. Poslední dva jsou doloženy propočty. Práci doporučuji k obhajobě. Při obhajobě doporučuji zodpovědět následující otázky

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cíl páce byl splněn.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Autorka přechází od analýzy obecného okolí k analýze oborového okolí a pokračuje interními analýzami a sice QUICK testem, který vhodně doplňuje vybranými ukazateli finanční analýzy a analýzou 7S. Výsledky analýz jsou promítnuty do sestavení SWOT analýzy.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Závěry z analýz vyústily v sestavení analýzy SWOT a formulaci doporučení a návrhů.
Praktická využitelnost výsledků A Výsledky analýz jsou pro firmu velmi důležité, stejně jako formulovná doporučení a návrhy. Za klíčovou autorka správně považuje formulaci firemní strategie a vzápěti využití potenciálu firmy v podobě expanze do zahraničí (doporučení). Vypracované návrhy pak mohou být uskutečněny (zejména změna organizační struktury a motivace) bezprostředně.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.František Janáč, Ph.D.

Diplomantka stanovený cíl práce splnila. Zvolený postup řešení je správný. Na základě poznatků z teorie a charakteristiky ITMS plast s.r.o. provedla vhodný výběr analytických metod a v návazném sledu (SLEPTE, Porterův 5 faktorový model, Kralickův Quick test, analýza vybraných ukazatelů finanční analýzy, metoda 7S) je vypracovala. Kladně hodnotím, že diplomantka na základě výsledků Quick testu provedla podrobnější rozbor zadluženosti, likvidity a rentability,výsledky výpočtů porovnala s oborovým průměrem. Jednotlivé analýzy jsou vyvážené a umožnily komplexní pohled na ITMS plast s.r.o. Součástí každé analýzy je její závěrečné hodnocení, které diplomantka použila pro sestavení analýzy SWOT (tab.24) Identifikovala stávající strategii ITMS plast s.r.o.r jako SO a správně doporučila realizaci WT. Pro úspěšnou realizaci této strategie v návrhové části vypracovala dvě doporučení a předložila tři návrhy.Doporučení jsou logická a správná, návrhy jsou vypracovány pečlivě. Jejich realizace by umožnila výrazně zlepšit zjištěný stav. Struktura práce, používaná terminologie i odborná jazyková úroveň odpovídají požadavkům DP. Práce je přehledná, systematicky a komplexně zpracovaná. Návrhová část řeší problémy klíčových oblastí, které rozhodují o budoucnosti firmy. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119490