NECKAŘOVÁ, I. Návrh projektu na zefektivnění výrobního procesu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Juřica, Pavel

Celková struktura práce byla pojata velice logicky od rozboru současného stavu problematiky po návrh řešení a ekonomické vyhodnocení. Autorka velmi vhodně použila pro analýzu současného stavu řešeného procesu mapování hodnotového toku. Závěrečná práce je zpracována po obsahové a formální stránce zcela nadstandardním způsobem. Studentka ke zpracování práce přistupovala maximálně aktivně a naplnila stanovený cíl. Práci doporučuji k obhajobě s nejlepším možným hodnocením. Otázka k obhajobě: 1) Budou vyčíslené přínosy vašeho návrhu ovlivněny i jinými "zlepšovacími" projekty, které v podniku probíhají? 2) V uvedených rizicích jsou uvedeny i hrozby, které se netýkají jen vámi navrhovaného projektu. Jak by měl podnik systémově přistoupik k jejich řešení?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Veselý, Josef

Práce je celkově seriózně zpracována, autorka na zvoleném tématu pracovala dlouhodobě, drobné nepřesnosti (doba sledování úspor, doba návratnosti) nesnižují praktický přínos práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Cílem práce bylo provedení analýzy výrobního procesu a provedení změny za účelem zvýšení produktivity. Cíl se podařilo naplnit.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci je prokázáno dobré pochopení principů mapování výrobního procesu a postupů projektového řízení.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B V teoretické části práce získané poznatky autorka uplatnila při zpracování analýzy současného stavu a při návrhu projektového řešení.
Praktická využitelnost výsledků A Jedná se o práci, která vychází z praktického zadání – potřeby zvýšení produktivity ve výrobě. Autorka tedy zpracovala návrhy, které vedou k praktické aplikaci a využití. Dokladem je fotodokumentace, která problematiku vhodně dokresluje.
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Práce je přehledně uspořádána včetně prezentovaných tabulek a grafů. Je používána obvyklá odborná terminologie.
Práce s informačními zdroji B Autorka využila doporučené informační zdroje a řadu dalších, zdroje jsou citovány a citace jsou uváděny v doporučeném formátu.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119515