CIELUCH, J. Návrh projektu síťové infrastruktury společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce se zabývá návrhem projektu zavedení síťové infrastruktury ve vybrané společnosti s využitím metodiky projektového řízení, což je jejím hlavním cílem. Práce je na dobré odborné i formální úrovni. Práce je doplněna přehlednými obrázky, tabulkami a grafy. Po jazykové stránce je bez připomínek. Celkově práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl. Otázka k obhajobě: Z jakých podkladů jste vycházel při zpracování podkapitoly 4.7 Plánovaný rozpočet?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Smolíková, Lenka

Diplomová práce je zpracována na zavedení síťové infrastruktury ve vybrané společnosti s využitím metodiky projektového řízení. Práce obsahuje podklady a analýzy, na jejichž základě je možné projekt realizovat v praxi. K práci mám jednu připomínku týkající se časové analýzy, kde mi chybí vyznačení kritické cesty projektu a komentář. Kritická cesta je z pohledu projektového manažera velmi důležitá.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119625