VOLČÍK, P. Návrh komunikačního mixu vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Milichovský, František

Z celkového hlediska je diplomová práce na standardní úrovni, ve které lze nalézt mírné obsahové nedostatky. Otázky: 1) Jaké je nákupní chování cílového segmentu ve vztahu k vybranému produktu? 2) Co je důvodem pro zakoupení ojetého vozu Fiat Ducato pro foodtruck?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Diplomová práce dosahuje stanovených cílů s dílčími nedostatky v analytické části. Tím je možné ji označit za standardní práci.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Struktura diplomové práce odpovídá zadanému tématu. V případě dotazníkového šetření jsou drobné nedostatky ve formulaci otázek. I přes to lze dané šetření akceptovat.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Provedená analýza vnějšího okolí podniku obsahuje široce popsaná témata, která mají malý vliv na zvolený cílový segment a odvětví. Z popisu těchto témat je následně relativně obtížné vyvozovat závěry.
Praktická využitelnost výsledků C V případě praktické využitelnosti diplomové práce je potřeba některé části (obzvláště obecné vnější okolí), vázané na cílový segment, více rozpracovat a zohlednit je i návrzích. Ve stávající podobě se jedná o návrh záměru.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Jazyková úroveň diplomové práce je na dobré úrovni, a to i přes výskyt překlepů. Po celkové formální stránce odpovídá diplomová práce požadované úrovni. V případě používané terminologie dochází ze strany diplomanta k záměně základních ekonomických pojmů (např. výdaje a náklady).
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Diplomová práce využívá obvyklé zdroje, které referují o tématu marketingu a zvoleném odvětví. Citovanost těchto zdrojů je pak na dobré úrovni.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Svoboda, Lucie

Struktura práce je logická, její hlavní cíle jsou formulovány zdařile. Analytická část plynule navazuje na poznatky části teoretické. Základem práce jsou výsledky dotazníkového šetření, které bylo prováděno prostřednictvím účtu společnosti na sociální síti Facebook. Součástí šetření mohlo být také upravené dotazníkové šetření přímo v některé z prodejen společnosti, díky němuž by výsledná analýza vycházela ze širšího okruhu zákazníků. Uvedené výsledky jsou v souladu s cíly diplomové práce. Oceňuji návrhy konkrétních realizací, zpracování a hlavně časový rozvrh reklam, který reálně koresponduje s poklesem prodejů na prodejnách.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119685