KŘIVSKÁ, A. Návrh marketingové komunikace pro poskytovatele krátkodobého ubytování [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Mráček, Pavel

Autorka v práci prokazuje schopnost využít získané teoretické poznatky v analytické i návrhové části. Práce se zabývá zajímavou problematikou. Bohužel však získat relevantní informace o stejně velkých konkurentech se zdá jako velice obtížné. Pravděpodobně i proto volí autorka o něco větší konkurenty. U některých částí analýz a návrhů nejsou uvedeny úplně přesné (nebo chybí úplně) zdroje informací. Údaje pak nejsou podloženy a mohou působit smyšleně. V práci jsou předloženy adekvátní návrhy vedoucí k naplnění zadáním stanovených cílů. Tyto návrhy bylo vhodné podrobněji rozpracovat a více do hloubky se také věnovat samotným nákladům a přínosům realizace. I přes výše uvedené výtky práci doporučuji k obhajobě a hodnotím ji zejména pro přínos návrhů za přínosnou pro analyzovaný subjekt. Otázky k obhajobě: 1) Kam podle Vás směřuje trend z pohledu výběru a rezervace ubytovacích služeb? 2) Který z marketingově komunikačních online nástrojů považujete vzhledem k poměru nákladů / zásahu možných zákazníků / nízké náročnosti při realizaci za nejvhodnější? (Aby byla realizace uživatelsky minimální zátěží pro majitele analyzovaného objektu, co možná nejlevnější a zasáhla co nejvíce možných zákazníků.) Odpověď odůvodněte.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Návrhy předložené v práci (vzhledem k současnému aktuálnímu stavu) dochází k naplnění cílů stanovených v zadání.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Autorka zvolila standardního postupu. V práci je využito adekvátních , standardních metod. Z pohledu postupu bylo vhodné více se zaměřit na konkurenci stejné/podobné velikosti.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Autorka prokazuje schopnost standardně interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry.
Praktická využitelnost výsledků D Výsledky práce jsou prakticky využitelné, zejména pak samotná návrhová část. Pro větší přínos mohli být jednotlivé návrhy podrobněji rozpracovány. Zajímavé jsou také analýzy. Vhodné by ale určitě bylo včlenění analýzy "bližších konkurentů" (i když získání informací o nich vyžaduje více trpělivosti a práce).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je logicky a přehledně členěna a využívá vhodné terminologie. Celkově je na dobré jazykové úrovni. V kapitole 1 "Cíl a metodika práce" bylo vhodné podrobněji popsat postupy a využité metody.
Práce s informačními zdroji, včetně citací E Práce obsahuje relevantní zdroje informací. Některé z citací nejsou zcela přesné a u některých údajů není zřejmé, odkud bylo čerpáno.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Mucha,, Martin

Autorkou zvolené téma – marketingová komunikace pro poskytovatele krátkodobého ubytování, je v současné době zásadní. Vymezená teoretická východiska jsou dostatečná. V analytické části autorka představila poskytovatele ubytování, které mi připadá poněkud povrchní a očekával bych proto hlubší zhodnocení. Provedené dotazníkové šetření je jádrem analytické části, na jejímž základě jsou dále zpracovány vlastní návrhy. U dotazníkového šetření bych na úrovni diplomové práce uvítal detailnější charakteristiku (cíl šetření, přesnější časový průběh, objekt šetření či popis průběhu). Metodu konkurenčního srovnání považuji v daných podmínkách za postačující. Autorka navrhuje soubor on-line nástrojů marketingové komunikace, které skutečně mohou vést ke zvýšení povědomí ubytovacího zařízení. Doporučil bych však pečlivěji zpracovat nákladovost projektu a také zvážit potenciální rizika. Uvedenou diplomovou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119779