ČAJAN, J. Posouzení rozvoje sítě vn [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2008.

Posudky

Posudek vedoucího

Haluzík, Evžen

Úkolem bakalářské práce bylo provést zesílení zadané sítě 110 kV při ročním růstu zatížení o 3% tak, aby nebyly překročeny dovolené meze napětí a proudové zatížení vedení. Výpočty jsou provedeny v několika variantách pro napětí napájecího uzlu 99, 110 a 121 kV. Autor na základě výpočtů doporučuje udržovat napětí napájecího uzlu v blizkosti maximální hodnoty 121 kV a navrhuje potřebné zesílení sítě v případech kdy proudy či napětí vybočí z přípustných mezí. Bakalářská práce je logicky a přehledně zpracována. Doporučuji ji k obhajobě. Dotaz: užitý program Bizon pracuje s modifikovanou Newton-Raphsonovou metodou. Vysvětlete v čem spočívá její modifikace. Předložená bakalářská práce je logicky a přehledně zpracována. Doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění zadání A 48/50
Aktivita během řešení a zpracování práce (práce s literaturou, využívání konzultací, atd.) A 20/20
Formální zpracování práce A 18/20
Využití literatury B 8/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Posudek oponenta

Vybíralík, František

Práce má obsáhlou teoretickou část, věnovanou metodě uzlových napětí jako základní metodě pro výpočty sítí. Praktická část obsahuje výpočet vybrané části sítě vvn. Výpočet je dokumentován schématy a tabulkami výsledných hodnot výpočtu. Rozvoj sítě vvn je navržen hospodárným způsobem. Grafická úroveň práce je velmi dobrá. Výsledky práce mohou být využity při úvahách o rozvoji sítě 110 kV.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A 20/20
Odborná úroveň práce A 47/50
Interpretace výsledků a jejich diskuse B 17/20
Formální zpracování práce A 10/10
Navrhovaná známka
A
Body
94

Otázky

eVSKP id 13099