DOLEŽEL, P. Zefektivnění vybraného firemního procesu pomocí nástrojů projektového řízení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Smolíková, Lenka

Diplomová práce je zpracována na velmi aktuální a zajímavé téma a to zefektivnění firemního procesu náboru nových zaměstnanců ve vybrané firmě pomocí tradičních a agilních metod projektového řízení. Student si vybral náročné zadání a to z toho důvodu, že agilní řízení projektů je v našich podmínkách nejčastěji používáno u IT projektu. V praxi se nesetkáváme s implementací agilního řízení na proces náboru nových zaměstnanců, neboť se jedná o nový a ne zcela tradiční přístup. Student muset nastudovat zahraniční zdroje a musel přijít s řešením, které u nás není běžné. To na celé práci hodnotím velmi kladně. Zároveň se mi líbí propojení agilních metod s metodami tradičními, jako je například řízení rizik. Oceňuji také fakt, že v závěru návrhové části student uvádí doporučení pro firmu do budoucna, na co by se ještě firma mohla soustředit. Naplnění cíle a přínos práce by si zasloužily hodnocení stupněm A, bohužel však práce obsahuje drobné překlepy a formální nepřesnosti, z toho důvodu nemůže být práce hodnocena celkově za A. Otázka k obhajobě: Umíte si představit, že by se Vámi navrhované řešení implementovalo i do dalších firem? Jaké úskalí by tyto firmy musely překonat?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Doskočil, Radek

Předložená diplomová práce je na dobré odborné i formální úrovni. Práce je doplněna přehlednými obrázky, tabulkami a grafy. Po jazykové stránce je bez připomínek. Práce odpovídá podmínkám zadání a naplňuje definovaný cíl.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119913