TRTÍK, L. Návrh podnikatelského plánu pro vznik společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Konečná, Zdeňka

Student prokázal při zpracování závěrečné práce porozumění tématu, zpracování teoretických východisek byla provedena dobře, analytická část vykazuje nedostatky zejména po stránce metodické. Vlastní návrh je možné považovat za jeden z prvotních návrhů podnikatelského záměru, který je žádoucí dále rozpracovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Vytčený cíl práce byl studentem naplněn částečně. V předložené podobě by návrh byl stěží realizovatelný.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D Zvolený postup i metody jsou relevantní řešenému tématu. V analytické části nejsou vždy jednoznačně uvedeny zdroje dat. Položky ve SWOT analýze nejsou podloženy potřebnými daty (např. u silných stránek není provedena analýza potřeb a očekávání potenciálních zákazníků, aby mohl být uveden závěr "zákazníci v této oblasti rádi experimentují", nejsou stanoveny kompetence pracovníků např. v popisu pracovních pozic, aby mohl být do silných stránek zařazen "kvalitní personál" apod.)
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D Ve schopnosti interpretace dat je zřetelný potenciál na straně studenta. Jednotlivé části práce na sebe ne vždy navazují. Např. není zřetelné na základě jakého postupu/analýzy student navrhl jednotlivé části podnikatelského plánu - např. marketingového plánu, organizační strukturu podniku - navíc struktura je neúplná apod., nejsou zohledněna potřebná povolení, zabezpečení zdravotní nezávadnosti finálního produktu např. formou HACCP apod.
Praktická využitelnost výsledků D Vypracovaný podnikatelský záměr je možné považovat za jeden z provnotních návrhů pro vznik potenciálního podniku v oblasti stravování a před případnou realizací by bylo žádoucí jej rozpracovat s ohledem na lepší poznání stávajících podmínek tj. analytickou část, která by umožnila i následné dopracování vlastního podnikatelského plánu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce je strukturovaná, splňuje formální náležitosti. V práci se vyskytují určité nejasnosti v terminologii (viz užití pojmů např. obchodní plán), hojně překlepů a gramatických chyb.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C S informačními zdroji pracoval student dobře. Čerpal z relevantní literatury, pro citování zvolil formu číselného odkazu. V textu není vždy uveden zdroj, i když je zcela zřetelné, že se jedná o citaci (viz např. str. 11).
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Gattermayerová, Kateřina

Diplomová práce je zpracována s porozuměním tématu. Oceňuji snahu vybrat jinou lokalitu než Brno město. Předložený podnikatelský plán naplňuje základní požadavky, ale před zahájením by jej chtělo rozšířit. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 120445