KELLNEROVÁ, S. Nájemné bytu a faktory, které je ovlivňují ve vybraných lokalitách města Brna [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Doležalová, Monika

Diplomová práce, která je vypracována v souladu se zadáním, se zabývá problematikou nájemného bytů ve vybraných částech města Brna. Cílem práce bylo vystihnout faktory, které výši nájemného ovlivňují. Za tímto účelem si studentka z realitního trhu obstarala údaje a informace o nájemném v předmětných městských částech a sestavila rozsáhlou databázi pronajímaných jednotek – bytů a provedla jejich vyhodnocení. Studentka rovněž srovnává problematiku nájemné bytů v městské části Bohunice s nájemným bytů v městské části Petržalka v Bratislavě. Diplomová práce požadavkům zadání vyhovuje, a proto ji doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem C V teoretické části studentka především uvedla pojmy z legislativy, se kterými následně pracuje v praktické části. Rešeršní část mohla být podrobnější a propracovanější.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody B Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce je správný, studentka na základě průzkumu realitního trhu zmapovala pohyb výše obvyklého nájemného bytů různých dispozic ve vybraných lokalitách města a zabývala se faktory, které výši nájemného nejvíce ovlivňují. Kladně hodnotím především zpracovanou rozsáhlou databázi.
Odborná úroveň diplomové práce B Diplomová práce je vypracována systematicky, přehledně a utříděně.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Práce může sloužit jako informační zdroj pro realitní kanceláře, pro majitele bytů a rovněž pro zájemce o pronájem ve městě Brně.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 C Studentka prokázala schopnost zorientovat se v právních předpisech. Některé zdroje jsou však i z wikipedie, což kvůli nejasnému autorství textu, není zcela vhodné.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň C Diplomová práce je přehledná, je vypracována souvisle, jednotlivé části odpovídají danému tématu. Jazyková úroveň je dobrá.
Splnění cíle a rozsahu zadání B Studentka splnila zadaný cíl práce, kterým bylo na základě průzkumu trhu zjistit, jak se pohybuje výše nájemného v bytech, zjištěné rozdíly analyzovat a vyhodnotit, v předepsaném rozsahu.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Matras, Tomáš

Diplomantka splnila cíle práce, kdy na základě průzkumu trhu z realitních serverů srovnala cenu nájmu u bytů ve zvolených k.ú. města Brna. Dále pak stanovila faktory, které tyto ceny ovlivňují. Pozitivně hodnotím práci s velkým množstvím srovnávacích vzorků v databázích. Srovnání cen ve vybraných lokalitách města Brna s Bratislavskou Petržalkou a vyhotovení grafických map dle výše jednotkových hodnot nájmu.V práci jsem u tabulek a grafů postrádal správné označení jednotek, kde nejsou po formální stránce správně označeny jednotlivé hodnoty. viz., otázky k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování C
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce C
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody D
Obtížnost a správnost řešení D
Přínos pro praktické i teoretické využití C
Odborná jazyková úroveň C
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky D
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 108080