ONDRA, F. Ekonomické posouzení výstavby pasivních a aktivních domů [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hrdlička, Tomáš

Autor obsáhle provedl posouzení ekonomické efektivnosti investice do různých energetických standardů. Celkem se jednalo o 18 variant ve 2 scénářích vývoje cen energií. Do svých úvah zahrnul také možnost získání dotace Nová zelená úsporám. Práce je logicky členěná a výsledky jsou řádně diskutovány nad literární rešerší. Cíl práce byl plně splněn.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění cíle a rozsahu zadání A Autor splnil cíl zadané práce.
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A Autor provedl podrobnou analýzu řešené problematiky. Věnoval se jak problematice návrhu nízkoenergetických, pasivních domů a aktivních domů, tak ekonomickému posouzení investice do úsporných opatření. V teoretické části se m.j. detailně zabývá specifiky nízkoenergetické výstavby (s. 24-30). V diplomové práci je použita relevantní literatura ve zkoumané oblasti.
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A Autor zvolil vhodné metody k řešení zadaného cíle. V souladu s cílem provedl analýzu několika způsobů vytápění zvoleného rodinného domu v několika energetických standardech. Autor zahrnul také možný vývoj cen energie. Analytická část tak obsahuje řadu variant řešení výstavby rodinného domu, které autor vyhodnocuje. Oceňuji také použití vhodných metod posouzení ekonomické efektivnosti (NPV, IRR) s přehledným zpracováním vstupních údajů vč. zahrnutí různých scénářů vývoje cen. Analytická část je zpracována velmi přehledně a následně jsou jednotlivé varianty vyhodnoceny a řádně okomentovány. V závěru práce autor provedl také diskuzi, kde provedl srovnání dosažených výsledků s odbornou literaturou. Autorovy výsledky jsou v souladu s rešeršní částí. Součástí práce jsou i podrobné položkové rozpočty pro jednotlivé varianty. Jejich výsledky vstupují do posouzení ekonomické efektivnosti jako investiční náklady. Rozpočty obsahují drobné rozpočtářské chyby. Výrazně by však výsledky diplomové práce neovlivnily. Oceňuji autorův úhel pohledu, kdy posuzuje investici do pasivního domu z hlediska investora (fyzické osoby) a tomu také odpovídá zvolená diskontní sazba. Chválihodný je také přístup k použití tržních cen některých zařízení a stavebních konstrukcí - výpočty tak nejsou zatíženy uvažováním směrných cen dle cenové soustavy.
Odborná úroveň diplomové práce A Práce je zpracována na velmi dobré odborné úrovni.
Přínos pro praktické i teoretické využití A Autor na příkladu rodinného domu provedl rozsáhlé variantní ekonomické posouzení investice do pasivního domu. Tento postup by bylo možné po drobných úpravách zobecnit a chápat jako univerzální návod pro ekonomické posouzení pasivních domů.
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A Použité zdroje jsou řádně citovány. Autor použil kvalitní literaturu vč. několika zahraničních zdrojů.
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Jazyková úroveň práce je velmi dobrá, grafy a tabulky jsou zpracovány velmi přehledně.
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Komosná, Milada

Práce se zabývá aktuální problematikou v oblasti možností investic do pasivních a aktivních domů. Teoretický úvod je zpracován přehledně a je dobře členěný. V praktické části se student zabývá možností instalace různých zdrojů tepla na vytápění, ohřev vody a větrání. Student pracuje s vhodnou literaturou (tuzemskou i zahraniční), kterou využil ve své analytické části. Položkové rozpočty jsou doloženy na přiloženém CD. Zadání práce bylo splněno v plném rozsahu. Formálně je práce zpracována na velmi dobré úrovni.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody A
Obtížnost a správnost řešení A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Odborná jazyková úroveň A
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 112327