BRZOBOHATÁ, A. Vliv rekonstrukce na tržní hodnotu bytové jednotky v Blansku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Ústav soudního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vařechová, Martina

Cílem diplomové práce bylo zjistit vliv rekonstrukce na tržní hodnotu bytové jednotky v dané lokalitě. Vliv byl prokazován analyticky a statisticky a také na dvou konkrétních bytech, z nichž jeden byl rekonstruován částečně a druhý kompletně. V teoretické části práce je přehledně zpracována rešerše a vhodně citována použitá odborná literatura. Při zpracování dat v aplikační části postupovala autorka velmi pečlivě a uvážlivě, soubory dat byly statisticky testovány párovými testy, čímž byl zajištěn korektní výstup. Ocenění bytů ve stavu před rekonstrukcí a po rekonstrukci bylo provedeno vhodně zvolenými metodami. Byla vypočtena věcná hodnota bytů, proveden výpočet ceny porovnávacím způsobem dle platné oceňovací vyhlášky a stanovena tržní hodnota na základě nabízených obdobných nemovitostí na trhu ve dvou variantách. Ve stanovení odhadu ani ve výpočtech nebyly shledány chyby nebo nesrovnalosti. Úroveň zpracování této části lze hodnotit výborně. Výsledky jsou prezentovány názorně s vlastními komentáři vč. formulací vlastních závěrů o závislosti cen bytů na velikosti, technickém stavu apod. Cíle diplomové práce byly beze zbytku splněny, práce je zpracována svědomitě v rozsahu odpovídajícímu zadání. Celkově hodnotím práci jako výbornou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Formální uspořádání a úprava (text, grafy, tabulky) a odborná jazyková úroveň A Grafická úprava práce je na výborné úrovni, je vhodně doplněna přehlednými grafy, text je bez chyb.
Splnění cíle a rozsahu zadání A
Úroveň zpracování teoretické části tj. poznatky získané studiem A
Úroveň zpracování analytické části tj. zpracování podkladů a vstupních dat, použité metody A
Odborná úroveň diplomové práce A
Přínos pro praktické i teoretické využití A
Práce s literaturou (citace), přehled literatury dle normy ČSN ISO 690 a 690-2 A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Doležalová, Monika

V diplomové práci se studentka zabývá vlivem rekonstrukce jednotek-bytů na jejich tržní hodnotu. Jako objekty svého zkoumání si zvolila dvě jednotky v Blansku, které vybranými metodami oceňuje nejprve před a následně po jejich provedené rekonstrukci. Dosažené výsledky podrobuje analýze. Celková úroveň práce je zdařilá a svědčí o tom, že se studentka důkladně seznámila s danou problematikou. Diplomovou práci doporučuji k obhajobě s navrženým hodnocením „B“.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Úplnost vypracování A Diplomová práce zcela splňuje úplnost vypracování.
Zvolený přístup k řešení cíle diplomové práce A V teoretické části studentka vysvětlila pojmy související se zadaným tématem, v praktické části řešila na konkrétních příkladech zadané úkoly.
Úroveň zpracování diplomové práce tj. originalita řešení, způsob zpracování podkladů, vstupních dat, použité metody B Odborná úroveň odpovídá požadavkům na tento typ práce. Podklady byly řádně zpracovány, všechny použité metody jsou běžně užívané.
Obtížnost a správnost řešení B V nákladové metodě u výpočtu opotřebení analytickou metodou neodpovídají stanovené životnosti některých konstrukcí jejich uvedeným popisům.
Přínos pro praktické i teoretické využití B Přínos pro praktické i teoretické využití práce je v souhrnu informací k dané problematice.
Odborná jazyková úroveň B Odborné pojmy jsou adekvátně užívány.
Písemná a grafická úprava tj. text, grafy, tabulky A Diplomová práce je velmi pečlivě vypracována a vhodně doplněna tabulkami, grafy a obrázky.
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 112346