FRNKA, P. Diagnostický nástroj pro komunikační protokol SD karty [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Petyovský, Petr

Zadání diplomové práce Bc. Petera Frnky bylo externím zadáním společnosti, Honeywell, spol. s r.o. V rámci řešení práce komunikoval student také s externím konzultantem Ing. Jiřím Macháčkem, který se podílel na tvorbě zadání a vypracoval také posudek konzultanta práce, kde vyzdvihuje zájem studenta o danou problematiku i jeho schopnosti prezentovat dosažené výsledky, ale také problémy se kterými se setkal. Konzultant diplomanta hodnotí stupněm C / 72 bodů. Úkolem studenta byla navrhnout a realizovat diagnostické zařízení pro monitorování a zásahy do komunikačního protokolu využívaného u SD karet. Cílem bylo navrhnout prototyp zařízení, které bude umožňovat v reálném čase nejen analyzovat komunikační protokol SD karty, ale také obsah komunikace modifikovat za účelem testování nestandardního chování účastníků komunikace. Komunikační protokol SD karet podporuje dvě varianty komunikace. Student zvolil jednodušší variantu komunikace mezi SD kartou a zařízením, pomocí sběrnice SPI. Tento komunikační protokol je využíván menším množství zařízení, ale díky rozšířenosti standardu SPI a nižší komunikační rychlosti je vhodný pro prvotní otestování realizovatelnosti požadovaného diagnostického zařízení. Diplomant v textu práce prezentuje architekturu a řešení navrženého diagnostického zařízení, které se vkládá mezi testované zařízení a SD kartu. V závěrečné části práce prezentuje dosažené výsledky i omezení zvoleného řešení. Realizované zařízení lze ale zatím chápat spíše jako demonstrátor proveditelnosti zvolené koncepce, než jako finální řešení nového diagnostického zařízení. Student věnoval řešení práce dostatek času, jednotlivé úkoly si v počátcích řešení práce vhodně rozvrhl. V závěru se sice dostal do drobné časové tísně, kterou ale zvýšeným úsilím dokázal překonat. Konzultace navštěvoval pravidelně, vždy prezentoval průběžně dosažené výsledky. Práce má dostatečný rozsah stran. Dosažené výsledky, formální i prezentační úroveň zpracování práce jednoznačně svědčí o inženýrských schopnostech studenta. Předložené práci navrhuji hodnocení: Dobře – C. (75)

Navrhovaná známka
C
Body
75

Posudek oponenta

Macho, Tomáš

Pan Bc. Petr Frnka se ve své diplomové práci zabýval návrhem a realizací diagnostického nástroje pro komunikační protokol SD karty. Zadání diplomové práce zahrnuje oblast návrhu software i hardware embedded systémů, návrhu a implementace grafické uživatelské aplikace pro počítače PC. Náročnost zadání považuji za odpovídajícím požadavkům kladeným na zadání diplomové práce. Diplomová práce je členěna do 9 kapitol a obsahuje cca 60 stran textu. Na začátku práce autor popisuje základní požadavky na diagnostické zařízení, fyzické rozhraní SD karet a komunikační protokol SD karet. Přestože využití komunikačního protokolu SD karet je stěžejní částí práce, popis komunikačního protokolu SD karet považuji za velmi povrchní a nepřehledný. Postrádám podrobný popis příkazů CMD0, CMD1, CMD17, CMD18, CMD24, CMD25, CMD12 a CMD13, časové diagramy čtení a zápisu jednoho datového bloku, časové diagramy čtení a zápisu více bloků. V podkapitole 2.2.3 (str. 21) autor chybně uvádí, že maximální délka bloku dat je 512 bitů, místo správných 512 bytů. Kapitola 3 je věnována koncepčním úvahám, jak realizovat diagnostický nástroj – zda použít mikrokontrolér nebo FPGA a jak realizovat uživatelské rozhraní. V kapitole 4 se diplomant pokouší vybrat vývojovou desku s mikrokontrolérem pro realizaci diagnostického nástroje a způsob připojení diagnostického zařízení mezi SD kartu a hostitelské zařízení, které s SD kartou komunikuje. V těchto dvou kapitolách postrádám úvahy o možnosti realizace zařízení pomocí jednodeskového počítače např. Raspberry Pi 3, který má dostatečný výpočetní výkon pro provozování grafické aplikace i analýzu a modifikaci dat posílaných prostřednictvím protokolu SD karet v režimu SPI. V kapitole 5 pan Frnka popisuje návrh firmware diagnostického nástroje, způsob komunikace diagnostického nástroje s nadřazenou aplikací a návrh nadřazené aplikace pro počítač PC. Popis fungování firmware je proveden pomocí vývojových diagramů. Dle mého názoru tyto diagramy nejsou dostatečně popsány. Např. na str. 44, Obr. 5.5 není zřejmé, co autor myslí blokem „Začiatok prijímania ppríkazu“. Na začátku str. 44 pan Frnka také uvádí, že hodnoty větší než 0xFC jsou vyhrazeny pro řídící příkazy. Lze se domnívat, že diplomant píše o prvním bytu příkazu, ale ten musí mít dle standardu v nejvyšším bitu vždy 0, takže hodnota prvního bytu příkazu by měla být menší než 0x80. V kapitole 6 autor popisuje vlastní implementaci software a v kapitole 7 uvádí dosažené výsledky a možnosti dalšího vývoje zařízení. Práce je sestavena v logickém sledu, po jazykové stránce je na solidní úrovni a obsahuje minimum překlepů. Ke grafické stránce práce nemám žádné připomínky. Převážná část práce je vlastním dílem diplomanta. Naopak by mi nevadilo, kdyby v kapitole 2 autor podstatně podrobněji popsal komunikační protokol pro SD karty dle standardu a na tento popis by se odvolával v kapitole 5. Diplomant navrhnul zařízení, které umí analyzovat příkazy zasílané SD kartě, a modifikovat odpovědi. Tuto funkci zařízení diplomant předvedl oponentovi. Zařízení však umí číst a zapisovat pouze jeden datový blok. Čtení a zápis více datových bloků (příkazy CMD18, CMD25) diplomant nedokázal implementovat. Stejně tak diplomant nestihl implementovat přenos datových bloků do nadřazené vrstvy a jejich zobrazování. Pro testování zařízení diplomant používal vývojový systém Arduino, nikoli běžně dostupné komerční zařízení jako telefon/tablet. Proto body zadání 6, 7 a 8 považuji za splněné pouze částečně. I přes výše uvedené výhrady se domnívám, že diplomant prokázal inženýrské schopnosti a jako oponent navrhuji hodnotit práci pana Bc. Petera Frnky známkou D/62 bodů.

Navrhovaná známka
D
Body
62

Otázky

eVSKP id 119300