CHLUDILOVÁ, A. Podnikatelský plán na založení dámského fitness centra v Hodoníně [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bumberová, Veronika

Předložená diplomová práce naplňuje hlavní cíl v podobě vytvoření ekonomicky realizovatelného a životaschopného podnikatelského plánu na velmi dobré úrovni. Otázka č. 1: Jakým způsobem si představujete najímaní instruktorů z řad studentů? Nedojde tímto krokem ke zvýšení požadavku na kontrolní systém (zamezení snížení kvality nebo k časovým výkyvům)?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Práce je s ohledem na hlavní cíl a stanovené dílčí cíle práce zpracovaná na velmi dobré úrovni. Dílčí cíle podporují záměr sestavení podnikatelského plánu v oblasti dámského fitness centra v Hodoníně. Autorka v práci dodržuje a splňuje nastavené cíle.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B V práci je užito jak standardních analytických metod z oblasti strategie pro posouzení podnikatelského prostředí, tak i primární sběr dat prostřednictvím výzkumu u potencionálních zákazníků. Vhodnost výběru analytických metod a odůvodnění jejich výběru v kontextu řešeného problému je na velmi dobré úrovni.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Z hlediska schopnosti interpretovat dosažené výsledky z analýz a vyvozovat z nich závěry je na relativně velmi dobré úrovni až na drobné výjimky. Závěry z provedených analýz jsou vztaženy a diskutovány ve vztahu k vybrané oblasti podnikání.
Praktická využitelnost výsledků C Práce je s ohledem pro praxi použitelná pro spuštění podnikání v dané oblasti ve vztahu k tržnímu potenciálu i finanční stránky podnikání. Z hlediska možných rizik v podobě nedostatku kvalifikovaných pracovníků, mělo být uvažováno o najímání instruktorů nejenom z řad studentů. S tím souvisí i nastavení motivačního systému k akvizici nových zákazníků apod. Výtku mám také k zabezpečení úklidu prostor formou zaměstnávání vlastních uklízeček, i když na DPP (zvážení nákladů ve vztahu k využití externí firmy). V návrzích chybí jednoznačná marketingová strategie (nabídka osmi kurzů není strategií).
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Teoretická, analytická a návrhová část jsou navzájem logicky propojeny. V práci je použita adekvátní terminologie a odbornou jazykovou úroveň na velmi dobré úrovni.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je s citacemi pracováno na velmi dobré úrovni s ohledem na veřejné dostupné informace a knižní literaturu, tak i v případě zpracování výsledků z provedení primárního výzkumu sběru dat u potencionálních zákazníků.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Měchurová, Jitka

Práce splňuje požadavky kladené na diplomovou práci. Diplomantka vhodně zvolila strukturu práce, která je rozdělena do tří kapitol. Kladně hodnotím analýzu problému a současné situace. Stěžejní část práce jsou návrhová řešení a přínos založení dámského fitness centra, kde autorka podrobně rozepisuje plán financování včetně zhodnocení rizik pomocí metody RIPRAN. K čemu mám malou výhradu je seznam použité literatury, kdy autorka používá starší publikace a informace v nich tak nemusí být úplně relevantní. To však signifikantně neovlivňuje celkový výsledek práce. Práce má praktické využití a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 118020