PALLOVÁ, J. Profil těkavých látek netradičního druhu ovoce (Asimina triloba) [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta chemická. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Vítová, Eva

Tato bakalářská práce se zabývá studiem málo známého a netradičního druhu ovoce - muďoul trojlaločný (Asimina triloba). Hlavním cílem bylo srovnání profilu těkavých (aromatických) látek ve třech vybraných odrůdách muďoulu. Pro stanovení těkavých látek byla použita mikroextrakce pevnou fází v kombinaci s plynovou chromatografií a hmotnostní detekcí (HS-SPME-GC-MS). Studentka pracovala pečlivě a svědomitě. Na základě prostudovaných literárních zdrojů vypracovala velmi dobrou a zajímavou teoretickou část práce, dostačující pro provedení experimentů; při zpracování vhodně aplikovala i znalosti dosud získané v průběhu studia. Prokázala dobrou úroveň písemného projevu a schopnost odborného vyjadřování. Bez problémů zvládla práci v laboratoři s instrumentální technikou, samostatně si připravovala vzorky, správně vyhodnocovala získané výsledky. Samotná bakalářská práce je zpracována pečlivě, naměřené výsledky představují cenné východisko pro další experimenty v rámci navazující diplomové práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Kvalita zpracování výsledků A
Využívání konzultací při řešení práce A
Celkový přístup k řešení úkolů A
Splnění požadavků zadání A
Studium literatury a její zpracování A
Interpretace výsledků, jejich diskuse A
Závěry práce a jejich formulace A
Využití poznatků z literatury A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Šimíčková, Adéla

Tato bakalářská práce se zabývá velmi zajímavým, u nás poměrně netradičním druhem ovoce muďoulem trojlaločným (Asimina Triloba). Práce se soustřeďuje především na profil těkavých látek ve zmíněném ovoci. Teoretická část je zpracována přehledně, s logickou návazností a vychází z 32 kvalitních, převážně cizojazyčných zdrojů. Literatura je správně a úplně citována. Vytkla bych snad jen nadměrné množství obrázků a velikost tabulky se vzorci antioxidantů na str. 20-21. Podstatou experimentální části práce byla identifikace a kvantifikace aromaticky aktivních látek ve 3 odrůdách muďoulu trojlaločného a následné porovnání rozdílů mezi nimi. Získané výsledky jsou prezentovány formou tabulek a sloupcových grafů. Výsledky jsou správně interpretovány, ale v rámci diskuse postrádám srovnání s výsledky z jiných literárních zdrojů. Na str. 39 chybí tabulka s číselnými údaji pro přehlednost a jednodušší orientaci v grafu 2. Uvedené připomínky však významně nesnižují kvalitu práce. Celá práce je téměř bez překlepů a formálních chyb. Po stránce obsahové i formální splňuje požadavky na bakalářskou práci a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků zadání A
Logické členění práce A
Kvalita zpracování výsledků A
Interpretace výsledků, jejich diskuse B
Využití literatury a její citace A
Úroveň jazykového zpracování A
Formální úroveň práce – celkový dojem A
Závěry práce a jejich formulace B
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115794