HLAVÁČIK, J. Podnikatelský záměr - vytvoření street food podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Musil, Tomáš

Bakalářská práce se věnuje podnikatelskému záměru na založení street food v Brně. V praktické části autor aplikuje poznatky, a to především z oblasti managementu a podnikové ekonomiky. Po formální stránce předložená práce splňuje požadavky na ní kladené, má odpovídající rozsah i strukturu. Členění textu je srozumitelné, postavené logicky, jednotlivé celky na sebe obsahově navazují. Poměr teoretické a praktické části je v práci vyvážen, praktická část převažuje. Citace jsou srozumitelně uvedené. V praktické části chválím, že autor má zakomponováno pojištění majetku a počítá reálně s riziky během podnikání.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 115377