INDRA, J. Podnikatelský záměr - vývoj docházkového systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Heralecký, Tomáš

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací C
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Brauner, Roman

Bakalářská práce řeší zajímavé téma na vývoj docházkové aplikace pro zaměstnance. Je vcelku dobře vymezena, rovněž metodologie je v pořádku. Teoretická část sice odpovídá obsahu práce, mohla být ovšem poněkud užší a více zaměřena do oblasti řešené problematiky, například v teoretické části str. 17. je rentabilita tržeb, jež se již následně v praktické části nevyužívá. V rámci analytické části autor prokázal logické myšlení a systémový přístup. Jeho postup považuji za zajímavý a logický. S formulovanými výsledky vcelku souhlasím. Práci považuji za vhodně zpracovanou, a proto ji doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 115378