ŠIŠMIŠOVÁ, Z. Hodnocení finanční situace vybrané společnosti [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláček, Tomáš

Při zpracování práce pracovala studentka iniciativně, projevovala zájem o řešenou problematiku a prokázala schopnost samostatného řešení zadaného problému. Hlavní přínos práce spočívá ve zpracování nezávislé externí finanční analýzy vybrané společnosti. Formální úprava práce je na velmi dobré úrovni. Práce je přehledně uspořádaná a umožňuje snadnou orientaci v textu, který je doplněn tabulkami s dobrou vypovídací schopností. Práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koudelková, Petra

Studentka dle mého názoru napsala bakalářskou práci velmi poctivě, pečlivě studovala výkazy naší společnosti a dokonce našla i drobnou chybu. Práce se mi jeví napsaná dobře. Je vidět, že i když nemá přímo zkušenosti z praxe, velmi dobře se orientuje v daných číslech. Návrhy na zlepšení naší současné situace dávají smysl a ve valné většině jsme je již zkoušeli. Jak založení nových poboček, tak zavádění skont. Její připomínku ke vzhledu a orientaci na našem e-shopu přednesu na další poradě k zamyšlení nad případnou úpravou. Práci každopádně doporučuji k obhajobě. S pozdravem Petra Koudelková

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 115858