NOVÁKOVÁ, E. Rozvoj malého rodinného podniku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Koráb, Vojtěch

Jedná se o velmi dobrou bakalářskou práci zaměřenou na rozvoj malého rodinného podniku. Práce neobsahuje závažné chyby, mimo dílčích přípomínek uvedených výše v textu. Výsledky práce jsou s určitým omezením uplanitelné v praxi malého rodinného podniku. Pro obhajobu nenavrhuji další dodatečné orázky.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C V bakalářské práci jsou taxativně vyjmenované cíle. Tyto cíle se částečně míjejí s deklarovaném cílem uvedeným v oficiálním zadání práce a tím je návrh strategického rozvoje malého rodinného podniku. Strategický kontext v celé práci chybí. Nicméně cíle uvedené v práci splněny jsou.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení je správný. Metody použité v práci jsou adekvátní těmto druhům prací. V práci chybí zaměření na rešerše z plnotextových databází anglických článků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A Autorka prokázala řešením práce schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich patřičné závěry.
Praktická využitelnost výsledků B Výsledky dosažené řešením práce jsou s určitým omezením využitelné v praxi malého rodinného podniku. Některé pasáže práce by bylo třeba pro úplnou praktickou implementaci ještě dále prohloubit.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A Práce je logicky uspořádána, formálně i graficky je v pořádku. Použitá odborná terminologie je správná. Po stránce jazykové jsem nenašel závažnější chyby.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B V práci je uveden základní seznam literárních zdrojů. Tyto zdroje jsou v práci i náležitě citovány. Jak již bylo uvedeno výše, vybrané anglické články z plnotextových databází, týkající se tématu práce, v seznamu zdrojů chybí.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Konečný, Štěpán

Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout oblasti pro strategický rozvoj malého rodinného podniku. Analytická část práce adekvátně pokrývá danou tématiku, nechybí ani zahraniční literární zdroje. V analytické části byly zvoleny převážně vhodné metody, nicméně se přiznám, že metoda „hvězdičkování“ u Analýzy dodavatelů mě poněkud překvapila. V návrhové části mi poněkud chyběl byť jen drobná náznak vyčíslení finančních nákladů alespoň u některých návrhů. Otázka k diskusi: Ve SWOT analýze na str. 46 mezi hrozby uvádíte také „změnu módního trendu ve stravování“. Nemůže to za určitých podmínek představovat pro takto malý podnik jistou příležitost?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 115905