JAROŠ, S. Zavedení štíhlé výroby s použitím digitalizace [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla konzultována s jednoznačným zájmem o řešenou problematiku a řešení představuje i dovednosti, které jsou doplněním znalostí získaných vysokoškolským studiem bakalářského stupně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíl práce byl rozšířen o vytváření podmínek pro digitalizaci podniku jako součásti řídících a plánovacích systémů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Použitý postup vyšel z teoretické části, především zavádění pravidel Průmyslu 4.0 v jednotlivých oblastech podnikových procesů se zaměřením na podnikový informační systzém ERP.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Nácvrh řešení vychází především z návrhu funkcí informačního systému a jeho jednotlivých modulů. Závěry jsou završeny podmínkami realizace pro práci uživatelů systému.
Praktická využitelnost výsledků C Návrh modulů informačního systému se může stát dobrým základem pro rozhodnutí TOP managementu pro zavedení do podmínek podnikatelského subjektu vzhledem k výrobnímu portfoliu.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Terminologická i formální stránka práce odpovídá požadavkům kladených univerzitou na závěrečné práce bakalářského studia.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce se znalostmi je dokumentovaná cca 25 informačními zdroji, především knižními, internetovými, ale i podnikovými. Práce je zpracována se znalostí citací i ochrany duševního vlastnictví.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Mikuláš, Juraj

Študent riešil prácu na kvalitnej úrovni. Bol priamo členom riešiteľského tímu - čo bude môcť v budúcnosti pretaviť do praxe. Návrhy a názory boli v danej problematike zohľadnené. Prácu doporučujem k obhajobe, nakoľko s môjho pohľadu plne pokrýva technickú zadanie a možnosti dnešnej doby.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116032