KUDĚLA, J. Investování do developerského projektu v oblasti rezidentního bydlení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Rejnuš, Oldřich

Globální cíl i parciální cíle jsou dobře vymezeny, metodologie je sice stručná, ale je v pořádku. Struktura práce je naprosto předledná, logická a plně odpovídá stanoveným požadavkům. Pokud se týká teoretické části práce, považuji ji za zdařilou. Má logickou strukturu a obsahově postihuje všechny důležité oblasti potřebné pro následné řešení globálního cíle, jímž je "Výběr a vlastní návrh řešení developerského projektu ve smyslu předem stanovených kritérií". Pokud se týká kapitol 2. a 3., v nichž byla provedena analýza současné situace na trhu rezidentního bydlení v ČR a následně na to analýza konkrétně řešeného developerského projektu tak konstatuji, že obě dvě kapitoly považuji za zdařilé a přínosné. Dle mého názoru autor v kapitole 2 jednoznačně prokázal své teoretické i odborné znalosti co se týče fungování a současné situace na českém trhu rezidentního bydlení, a následně v kapitole č. 3 zcela jednoznačně a hlavně logicky vyřešil zadanou úlohu. A následně potom v kapitole 4 představil vlastní, velice kvalitně formulovaný a řádně zdůvodněný návrh řešení, čímž bezezbytku a úspěšně naplnil globální cíl své bakalářské práce. Práci hodnotím stupněm A ve všech jejích částech a zcela jednoznačně ji doporučuji k obhajobě. Otázka: Co se podle Vás změní na trhu rezidentníého bydlení v ČR po posledním zvášení úrokových sazeb ČNB?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji, včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Brauner, Roman

Práce je aktuální, je dobře vymezena a má logickou strukturu. Metodologii i teoretickou část práce hodnotím kladně, stejně jako způsob a postup plnění jednotlivých parciálních cílů. Vlastní analýzu a návrh řešení investování do developerského projektu v oblasti rezidentního uvedenou v 3. a 4. kapitole hodnotím jako logický, přínosný a prakticky využitelný, čímž považuji jak globální cíl, tak i parciální cíle za bezezbytku splněné. Práci hodnotím jako zdařilou a doporučuji ji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116126