VAŠÍKOVÁ, S. Zabezpečení a řízení řezných nástrojů pro CNC stroje [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla v průběhu zimního i letního semestru akademického roku závěrečného ročníku studia konzultována. Průběh konzultací vykazoval zájem o řešenou problematiku i motivaci pro kvalitní řešení s použitelností k realizaci v podniku. Nutno vyzvednou dobrou práci s odbornou technickou literaturou.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Sestavený hlavní cíl byl doplněn pro kroky řešení dílčími cíli k řízení činností s obráběcími nástroji pro CNC stroje. Hlavní cíl byl splněn po splnění dílčí skupiny cílů.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Návrh řešení vychází z teoretické části práce, kdy jsou vysvětleny základní oblasti technické a technologické vybavenosti provozu a k tomu potřebné vybavenosti pro splnění výrobních úkolů. Tyto pojmy a metody jsou použity pro analytickou i návrhovou část práce.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Návrhová řešení jsou především v oblasti řízení hospodaření s řeznými nástroji s využitím informačních a komunikačních technologií. Jsou navrženy i softwarové produkty pro zabezpečení výrobního procesu nástroji a tím zajištěno splnění výrobního úkolu.
Praktická využitelnost výsledků A Návrh řešení vybírá softwarové zabezpečení pro stávající informační systém podniku včetně automatické identifikace nástrojů při odstraňování z podmínek na pracovištii i ve výdejnách nářadí.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Formální náležitosti, grafická stránka práce odpovídá požadavkům, kladeným na závěrečnou práci bakalářského studia při vysokoškolském vzdělávání. Odborná i jazyková kultura splňují požadavky odborné stránky průmyslového odvětví podnikatelského subjektu.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je založena na práci s 61 literárními zdroji knižních, internetových i podnikových. Zpracování práce splňuje požadavky zákona o ochraně duševního vlastnictví a zákona o citacích.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Šedivý, Vladimír

Bakářská práce svým obsahem i zpracováním naplňuje zadání práce pro firmu IMI-Precision Engineering v plném rozsahu. Práce popisuje současný stav nakládání s řeznými nástroji a zároveň poukazuje na jejich klady a zápory. Nedílnou součástí této práce bylo i osobní setrvání slečny Simony Vašíkové ve výrobním prostředí a reálné sbírání informací na konkrétních příkladech. Velkým přínosem této práce pro firmu IMI je zpracování návrhů pro jiné možnosti nakládání s nástroji. Tyto návrhy popisují jednolivé výhody i nevýhody vhledem ke konkrétním podmínkám výroby v IMI. Celkové shrnutí bude použito jako jeden ze zdrojů pro reálné zefektivnění současného stavu v IMI.Práci je celkově zhodnocena jako velmi povedná a přínosná.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 116347