MARUŠKA, M. Systém hodnocení dodavatelů pro obchodní organizaci [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Jurová, Marie

Práce byla v zpracovávána postupnými kroky v průběhu posledního ročníku bakalářského studia. Konzultace probíhaly s viditelným zájmem o řešenou oblast i s motivací o služby zákazníkům při dobrých dodavatelských vztazích.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Hlavní cíl byl podložen dílčími cíli k odstranění nedostatků dodavatelsko odběratelských vztahů a hodnocení dodavatelů v čase. Specifikované cíle byly splněny.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Postup naplnění cílů vyšel z teoretického přístupu nákupních činností, práci s dodavateli a jejich výběr a hodnocení. Tyto poznatky byly uplatněny v analytické i návrhové části s využitím daného informačního systému.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Dodavatelské vztahy byly analyzovány jak z hlediska dlouhodobé spolupráce, tak i z hlediska operativy, což se stalo základem pro volbu dodavatelsko odběratelských vztahů.
Praktická využitelnost výsledků C I když přístupy a samotné návrhy jsou realizovatelné, tak zpracované výsledky jsou pouze nastíněny pro pracovníky nákupu v daném obchodním místě a nemají vazby na nadřízené složky obchodního centra.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B Terminologie je použita se znalostí dané oblasti logistiky opatřování, tedy náklupu. Grafická úprava i formální náležitosti splňují požadavky univerzity na závěrečné práce bakalářského studia.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Práce je zpracována především na základě doporučené literatury, což nesnižuje její přínosnost pro obchodní článek logistického řetězce. Práce ctí zákony o ochraně duševního vlastnictví i citací.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Ing.Peter Gabriš, PhD.

Bakalárska práca je spracovaná na vysokej obsahovej i formálnej úrovni. Výber použitých zdrojov a analýza súčasného stavu organizácie sú systematicky previazané, čo napomohlo ku konštruktívnemu a logickému vytvoreniu návrhov a prínosov pre organizáciu.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 116404