ŠPOK, O. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Poláček, Tomáš

Cílem předložené bakalářské práce bylo analyzovat finanční situaci zvolené společnosti a navrhnout opatření ke zlepšení. Ve své první rovině (analýza a identifikace problematických oblastí finančního zdraví) byl stanovený cíl naplněn. Jisté výhrady lze vyslovit k navazující části práce - tedy k návrhům na opatření, kde některé z návrhů jsou vypracovány relativně obecné. Práci doporučuji k obhajobě. K obhajobě připojuji následující otázku: Z jakého důvodu jste rozhodl k využití bankrotního modelu "Model 1" p. prof. Režňákové?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Čuperová, Lenka

V práci je použit Ohlsonův bankrotní model. Již ve Vámi uváděném zdroji je uvedeno, že tento model byl konstruován pouze pro průmyslové firmy obchodované na burze a v časovém časového úseku 1970 - 1976. Tento model vykazoval vysokou přesnost v době svého vzniku a jeho přesnost se v čase mění (Grice a Dugan, 2003, tento zdroj uveden ve Vámi použitém Avenhuis (2013). Vámi zpracovávaná analýza je pro společnost s.r.o. Nejsou dodrženy směrnice pro vypracování bakalářských prací, schází označení jednotek v některých tabulkách, např. str. 47 tab. 12. Otázky oponenta: 1) Odůvodněte použití Ohlsonova modelu ve Vaší práci. 2) Navrhněte podrobněji Vámi uvedené možnosti sconta.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
C

eVSKP id 116810