ŠPINÁR, L. Návrh dílčí části informačního systému [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Neuwirth, Bernard

Bakalářská práce se zaměřuje na vytvoření návrhu sloužícího pro zefektivnění informačního systému obchodní společnosti zabývající se převážně prodejem digitálních vah. Navrhované řešení má pomoci zefektivnit provádění stávajících rutinních procesů ve společnosti. Hlavní přínos navrhovaného řešení je v jeho následném praktickém využití a zefektivnění práce zaměstnanců společnosti.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Koch, Miloš

Jaké jsou možnosti integrace řešení s ostatními informačními systémy firmy (i v budoucnu)

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

eVSKP id 117612