FOJTÍKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace vybrané soukromoprávní korporace metodami finanční analýzy a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Hanušová, Helena

U informačních zdrojů (primárně povinných účetních výkazů) autorka neuvádí zásadní rozdíly mezi Rozvahou (stavové veličiny) a VzaZ (tokové veličiny), v kap. 1.7. se nezmiňuje o soustavách ukazatelů, ačkoli v dalších částech práce je popisuje (kap. 1.9.4). Výpočty v tabulkých jsou většinou doprovázeny grafickým znázorněním, kdy typ grafu je zvolen tak, aby se vypovídací schopnost zobrazovaného vývoje zvýšila. Porovnání s oborovými průměry neuvádí. V kap. 2.6 jsou shrnuty výsledky finanční analýzy. Na zlepšení zjištěné situace studentka předložila návrh na zavedení nového produktu a na snížení nákladů na hostesky a zformulovala jedno doporučení na zajištění plynulých dodávek. Předkládanou bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Cíl uvedený v zadání práce autorka parafrázuje v části Cíle práce, metody a postupy zpracování. Bohužel v posledním odstavci na str. 11 (řádky 4.-7.) se dopouští řady terminologických chyb a nepřesností.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Je standardní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků A Pro BAT (Czech Republic) s.r.o. má praktickou využitlnost jednak provedená finanční analýza, jednal předložené návrhy a doporučení.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Mám výhrady k používané terminologii, která je místy nepřesná. Kap. 1.6. je nazvána chybně, jedná se povinné účetní výkazy, nikoli účetní doklady. Jazyková úroveň má drobné nedostatky (např. str.70, 2.řádek).
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Autorka převedla povinné účetní výkazy let 2013, 14 a 15, podle metodiky platné od roku 2016, takže mělo být zřejmé, že informace, které uvádí úvodu i teoretických východiscích (viz výše) jsou neaktuální.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Hlavinka, Roman

Danou bakalářskou práci považuji za zdařilou a kladně hodnotím především možné využití výstupů v praxi. Autorka při zpracování této práce využila jak veřejně dostupných informací, tak interních dat společnosti, které správně interpretovala a vyvodila z nich patřičné závěry. Studentka rozdělila práci do tří částí, které na sebe logicky navazují, text je srozumitelný a stylisticky jednotný. Grafická úprava je na dobré úrovni, zvolené grafy a tabulky vhodně doplňují text. Mezi pozitiva řadím především strukturu práce, hloubku provedené analýzy a reálnost vlastních návrhů řešení. Za výtku stojí místy příliš dlouhá souvětí s ojedinělými gramatickými nepřesnostmi. Předložená práce dle mého názoru splňuje požadavky stanovené pro vypracování bakalářské práce, proto ji doporučuji k obhajobě a hodnotím známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119479