HORÁČKOVÁ, M. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtů, Kateřina

Jedná se o standardní bakalářskou práci zabývající se problematikou finanční analýzy. Použité postupy a metody napřináší nic inovativního, ale samotné zpracování práce je na dobré úrovni. Studentka v průběhu obou semestrů plnila všechny předepsané termíny, pravidelně konzultovala a pracovala samostatně.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Stanovený cíl byl naplněn, nebylo využito žádných inovativních postupů či metod, proto je tato část hodnocena známkou C.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Metody a postupy zvolené pro tuto práci jsou standartní, nejsou jinak inovativní. Studentka využila adekvátní metody, které se vztahují k vybrané problematice.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Studentka provedla důkladně všechny vybrané analýzy a byla z nich schopna vyvodit adekvátní závěry.
Praktická využitelnost výsledků C Návrhy, které studentka v práci uvádí jsou reálné a reallizovatelné. Z práce je zřejmé, že výsledky konzultovala se zaměstnanci společnosti a snažila se naplnit jejich požadavky a strategii při zpracování návrhů.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Práce splňuje veškeré formální náležitosti a svým uspořádáním odpovídá směrnici. Použitá terminologie a odborná jazyková úroveň jsou dobré.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Studentka využila dostatečný počet informačních zdrojů, které adekvátně ocitovala.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Součková, Markéta

Práce splňuje základní požadavky zpracování. Postrádám větší hloubku v návrhové části a také lepší vyjádření výsledků a jejich vysvětlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry E
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 119657