MĚCHUROVÁ, L. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtů, Kateřina

Studentka v průběhu zpracování své bakalářské práce pracovala samostatně, plnila všechny stanovené termíny a pravidelně konzultovala. Jedná se o standardní práci z oblasti problematiky hodnocení finančního zdraví vybrané společnosti, které je velmi dobře zpracováno. Z práce je také patrné, že studentka měla napojení na vybranou společnost a své výsledky s ní konzultovala. Ač se jedná o standardní téma, které samo o sobě nepřináší nic nového, zpracování této práce je nadstandardní. Z tohoto důvodu hodnotím práci známkou B.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B Práce studentky je standardní prací, která nijak nevybočuje z klasického zpracování problematiky finanční analýzy. Cíl je stanoven jasně a postupy, které byly k jeho dosažení použity jsou jasně stanoveny a dodrženy.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Problematika finanční analýzy je standardním tématem. Samotná finanční analýza má jasně stanoveny metody a postupy, které studentka dodržela. V práci nepřináší žádné inovativní postupy, ale zároveň použité metody a využité postupy jsou dobré.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B Propracovanost analýz a schopnost propojování si jednotlivých informací mezi sebou jsou u studentky velmi dobré. Analýzy na sebe logicky navazují a jsou provedeny do dostatečné hloubky. Studentka byla schopna identifikovat problematické ukazatele a naleznout pro ně adekvátní řešení.
Praktická využitelnost výsledků B Studentka řeší problematiku hodnocení finančního zdraví společnosti. Návrhy, které zde uvádí nejsou nijak inovativní, ale jsou zpracovány nadstandardně. Z práce je patrné, že konzultovala vybrané problémy s analyzovanou společností a snažila se naleznout adekvátní řešení, které by vyhovovalo jejich potřebám.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Odborná jazyková úroveň práce je dobrá. Studentka používá adekvátní termíny, které jsou spojeny s vybranou problematikou. Uspořádání práce a její formální náležitosti dodržují směrnici.
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Studentka využila pro zpracování své bakalářské práce dostatek zdrojů, které vhodně zpracovala a použila.
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Babáček, Josef

Bakalářská práce je odborné stránce dobře zvládnuta. Návrh řešení by však bylo nutné zasadit do širšího kontextu organizace což nebylo předmětem této bakalářské práce. Nicméně závěry práce představují určitý návrh k zamyšlení.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů A
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň A
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 119660