POLÁČKOVÁ, K. Hodnocení finanční situace společnosti a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Fojtů, Kateřina

Jedná se o standardní téma bakalářské práce, při jehož zpracování studentka využila klasických postupů a metod. Studentka plnila všechny termíny a pravidelně konzultovala, pracovala samostatně. Osobně bych v práci uvítala větší propracovanost návrhové části. Díky tomuto hodnotím práci známkou D.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů D Stanovených cílů bylo dosaženo. Osobně bych docenila větší provázanost a propracovanost návrhů, proto tuto část hodnotím známkou D.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C Studentka využívá standardních metod, které slouží k vypracování práce věnující se problematice finanční analýzy. Do práce nepřináší žádné inovativní postupy či metody.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Zpracovaná analýza je provedena standardním způsobem. Oceňuji, že při výpočtu poměrových ukazatelů se studentka zaměřila na oborové prúměry obou hlavních oborů, ve kterých společnost podniká.
Praktická využitelnost výsledků D Studentka byla schopna identifikovat vybrané problematické oblasti a navrhnout řešení pro jejich odstranění. Samotné zpracování návrhů je uspokojivé, chybí zde větší provázanost mezi jednotlivými návrhy.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň D Studentka dodržela stanovenou strukturu práce. Práce splňuje formální náležitosti. Terminologie, která je v práci použita, odpovídá vybrané problematice. Odborná jazyková úroveň práce je uspokojivá.
Práce s informačními zdroji, včetně citací C Studentka využila pro zpracování své bakalářské práce dostatek zdrojů.
Navrhovaná známka
D

Posudek oponenta

Součková, Markéta

Práce splňuje základní stanovené cíle. Výsledky by měly být lépe interpretovány a zdůvodněny. Návrhy řešení jsou plošší a zasloužily by si více rozpracovat.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry D
Praktická využitelnost výsledků D
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C
Práce s informačními zdroji C
Navrhovaná známka
D

Otázky

eVSKP id 119661