BALÁK, T. Hodnocení finanční situace podniku a návrhy na její zlepšení [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Žižlavský, Ondřej

Student se v závěrečné práci zaměřil na hodnocení finanční situace stavební společnosti Sestav s.r.o. Výsledky vybraných poměrových ukazatelů srovnal se dvěma konkurenčními podniky, které působí ve stejném regionu. Kladně hodnotím schopnost studenta interpretovat výsledky a vyvozovat z nich závěry. Přehledně jsou výsledky klíčových ukazatelů zobrazeny v celkovém zhodnocení pomocí tzv. pavučinového grafu. Na základě analýzy student následně navrhl doporučení k řešení problematických oblastí finančního zdraví podniku. Nosnou část návrhové části tvoří změny v oblasti marketingu společnosti Sestav s.r.o. a investice do mobilní betonárky. Závěrečná práce je vypracována na velmi dobré úrovni, a proto ji doporučuji k obhajobě. Otázka k obhajobě závěrečné práce: Jaká rizika mohou ohrozit investici do mobilní betonárky?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod C
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Praktická využitelnost výsledků B
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Posudek oponenta

Kruntorádová, Markéta

Závěrečná práce je zpracována standrdním zůsobem. Dílčí nedostatky neovlivňují výsledky práce.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Práce neobsahuje podmínky a harmonogram realizace.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod D V rámci postupu řešení práce není vyjádřen přínos navrhnutých změn a jejich vliv na finanční situaci analyzované společnosti. Z hlediska komplexnosti prováděné finanční analýzy by měla práce obsahovat analýzu nákladů, výnosů a výsledku hospodaření společnosti a analýzu závazků.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Práce neobsahuje kompletní shrnutí klíčových zjištění.
Praktická využitelnost výsledků C
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň C Uspořádaní práce má nelogickou strukturu kdy postup zpracování je uveden v úvodu a ne v odpovídající kapitole práce a v analytické části týkající se poměrových ukazatelů.
Práce s informačními zdroji E Ze seznamu literatury je zřejmé, že student využil dostatečný počet zdrojů při zpracování své práce. V samotném textu však nejsou dostatečně tyto zdroje identifikovány např. str. 41 - není uveden zdroj k doporučeným hodnotám běžné likvidity. Nesprávně aplikovaná metoda citování formou číselného odkazu, kdy první odkaz na zdroj na str. 11 je (7, s.1).
Navrhovaná známka
C

Otázky

eVSKP id 119644