MEDVEĎ, A. Podnikatelský plán - zřízení společnosti podnikající v oblasti internetového marketingu [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Bočková, Nina

Autor zpracovával předloženou práci průběžně, samostatně. Prokázal schopnost, na základě poznatků získaných studiem, zpracovat podnikatelský plán, který při udržení tempa růstu ekonomiky má předpoklad získat klientelu a být životaschopný. Celkové hodnocení předložené práce vychází ze skutečnosti, že autor opomenul skutečnost zaokrouhlení základu daně z příjmu při výpočtu a tím snížil hodnotu své, jinak velmi dobře zpracované, bakalářské práce. I přes tento nedostatek doporučuji práci k obhajobě. Otázka: V případě realistické a optimistické varianty Cash Flow bude společnost dosahovat zajímavého zisku. Jaké plánujete jeho použití?

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů C Autor splnil stanovený cíl závěrečné práce a předložil životaschopný podnikatelský plán na založení společnosti podnikající v oblasti internetového marketingu. Ve výpočtu Cash flow se však vyskytují chyby.
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod B Zvolený postup řešení odpovídá standardům pro zpracování podnikatelského plánu. Použité metody jsou adekvátní.
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C Zjištěné kalkulace nákladů jsou založené na reálných faktech, nicméně předpokládáná výše tržeb by mohla být diskutabilní.
Praktická využitelnost výsledků C Autor zpracoval všechny tři předpoklady Cash flow. Při jejich zpracování se však dopustil chyb ve výpočtu daně z příjmu PO, což předložený výsledek ovlivňuje v korunových částkách.
Uspořádání práce, formální náležitosti, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji, včetně citací B Autor použil většinou recenzované knižní zdroje, citace jsou v souladu se Směrnicí FP 1/2019 - příloha 2B.
Navrhovaná známka
C

Posudek oponenta

Gabriel,, Giert

Bakalárska práca je vypracovaná na veľmi dobrej úrovni. Jednotlivé kapitoly práce sú prehľadné a logicky usporiadané. Pozitívne hodnotím aktuálnosť zvolenej témy bakalárskej práce (oblasť internetového marketingu). V teoretickej časti práce autor preukázal, že dokáže správne pracovať s odbornou študijnou literatúrou, printovými a elektronickými zdrojmi. Prezentáciu podnikateľského plánu študenta v praktickej časti práce hodnotím ako výbornú, je podložená konkrétnymi analýzami a študent definuje konkrétnu obchodnú a marketingovú stratégiu spoločnosti ako aj finančný plán (komplexná analýza). Výnosnosť vstupnej investície je vhodne ilustrovaná na základe vybraných dynamických metód (ČSH, IR), ktorými študent deklaruje, že sa jedná o životaschopný investičný plán (pozor však na výpočet CF). V záverečnej časti práce absentuje konkrétnejšie, resp. detailnejšie zhodnotenie dosiahnutých výsledkov (definovanie výhod uvedeného podnikateľského plánu podložené konkrétnymi výsledkami z praktickej časti) a popis praktickej využiteľnosti výsledkov práce, ktorý je síce evidentný, avšak nie je bližšie konkretizovaný. Konštatujem, že stanovené ciele bakalárskej práce boli splnené - postup riešenia bakalárskej práce bol adekvátny na základe relevantne použitých metód. Prezentované výsledky sú prakticky využiteľné. Predloženú bakalársku prácu doporučujem k obhajobe.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění stanovených cílů B
Zvolený postup řešení, adekvátnost použitých metod A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry C
Praktická využitelnost výsledků B
Struktura práce, použitá terminologie a odborná jazyková úroveň B
Práce s informačními zdroji A
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 119870