GALBAVÝ, M. Skladování plynu a zásobování plynem na Slovensku [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Lisý, Martin

Předložená bakalářská práce se zabývá problematikou skladováním zemního plynu a otázkou zásobování zemním plynem na Slovensku. Jedná se o práci rešeršního charakteru, která měla tři základní cíle: popsat situaci se zásobováním zemním plynem na Slovensku, popsat důvody pro skladování zemního plynu a možné způsoby skladování, třetí cíl byl zaměřen na popis současné situace se skladováním zemního plynu na Slovensku. Lze konstatovat, že všechny cíle byly bezezbytku naplněny. Při zpracování bakalářské práce postupoval student aktivně a samostatně, využil svých získaných vědomostí, aktivně konzultoval postup výpočtu s konzultantem práce. Práci nelze vytknout zásadní nedostatky. Po jazykové, gramatické a formální stránce je práce na odpovídající úrovni bez zásadních připomínek. Student prokázal schopnost samostatné práce, dokázal aplikovat poznatky získané během studia při realizaci závěrečné práce. Po získání praktických zkušeností má předpoklady stát se kvalitním odborníkem pro energetickou praxi. Práce splňuje veškeré zákonné požadavky, splnila hlavní body zadání a práci doporučuji k obhajobě. Práci hodnotím známkou výborně/A.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita B
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis B
Práce s literaturou včetně citací B
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Poláčik, Ján

Študent Mário Galbavý sa vo svojej bakalárskej práci venuje problematike skladovania a zásobovania plynom na Slovensku. V úvode práce sú popísané vlastnosti zemného plynu a princíp jeho distribúcie. Pozitívne hodnotím prehľadnosť a zvolenú formu spracovania. Následne je pozornosť venovaná skladovaniu. Všeobecné informácie o úložiskách sú doplnené popisom konkrétnych zásobníkov a uvedením ich kapacít. Na záver tretej kapitoly študent popisuje plánované podzemné zásobníky na území Slovenska. Osobne ma najviac zaujala štvrtá kapitola, kde študent poukazuje na dôležitosť skladovania ZP. Je tu spomenutá aj plynová kríza z roku 2009 a opatrenia, ktoré bolo potrebné prijať na jej prekonanie. Bakalárska práca obsahuje niekoľko nedostatkov gramatického a štylistického charakteru. Viaceré obrázky sú v nízkej kvalite a ťažko čitateľné. To však nemá vplyv na odbornosť a kvalitné spracovanie tejto problematiky. Práca spĺňa zadanie aj úroveň bakalárskej práce, preto hodnotím hodnotením veľmi dobre.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod B
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii B
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis C
Práce s literaturou včetně citací B
Navrhovaná známka
B

Otázky

eVSKP id 113006