KAJÁNKOVÁ, D. Šíření vln na otevřené hladině [online]. Brno: Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. 2019.

Posudky

Posudek vedoucího

Fialová, Simona

Bakalářská práce se zabývá tématem Šíření vln na otevřené hladině. Teoretická část práce dopodrobna popisuje základní vztahy hydromechaniky, které se daného tématu týkají. Začíná od Lagrangeova a Eulerova přístupu a rozšiřuje myšlenky až k nestacionárnímu proudění skutečné kapaliny. Vlastnímu popisu techniky vzniku vlnění na hladině je věnována celá kapitola. Nedílnou součástí bakalářské práce byl návrh a provedení experimentu v rámci laboratoří Odboru Fluidního inženýrství. Velmi zajímavý experiment s různým tvarem překážek v průhledném korytě se setkal nejen s využitím v této bakalářské práci, ale také atrakcí na dnech otevřených dveří a nakonec slouží i k výuce magisterských studentů posledního ročníku specializace. Experiment je dobře okomentovaný a zdokumentovaný. Po stránce grafické i gramatické je práce na dobré úrovni. Využití dostupné literatury je adekvátní obsahové náplni práce. Cíle práce byly naplněny a správně zdokumentovány. Bakalářskou práci doporučuji k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosažené výsledky a vyvozovat z nich závěry A
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Samostatnost studenta při zpracování tématu A
Navrhovaná známka
A

Posudek oponenta

Haluza, Miloslav

Bakalářská práce se zabývá nejdříve základními vlastnostmi tekutin, popisuje základní vztahy v kinematice a dynamice tekutin. Dále se zaměřuje na beztlakové proudění kapalin v otevřených korytech - proudění s volnou hladinou. Zabývá se i vznikem oscilačních vln, šířením rychlostí vln, translačními a rázovými vlnami. Těžiště celé práce je v prováděných experimentech a stanovení průtokových koeficientů přepadu při použití různých překážek v odélníkovém korytě šířky 150 mm. Zpracování vyhodnocení je věnována náležitá pečlivost. Bakalářská práce je na tak dobré úrovni, že model pro ni vyvinutý jde používat i v budoucnosti při výuce 5. ročníku specializace Fluidního inženýrství v předmětu Projektování a provoz tekutinových zařízení, jako stanovení průtoku v přivaděčích k malým vodním elektrárnám, průtoky přes jezová pole a využití obtékání překážky typu "zatopený schod", což je specializace oboru vodních staveb VUT v Brně fakulty stavební. Jedná se tedy o mezioborové téma. Práce je doplněna přehledně fotografiemi a videovým záznamem získaným při provádění experimentů. V práci jsem nenašel žádnou podstatnou chybu, kterou bych měl vytýkat. Bakalářské práce Dominiky Kajánkové byla vypracována v souladu se zadáním a o této bakalářské práci lze říci, že je na vynikající úrovni. Z toho důvodu doporučuji bakalářskou práci Dominiky Kajánkové k obhajobě.

Dílčí hodnocení
Kritérium Známka Body Slovní hodnocení
Splnění požadavků a cílů zadání A
Postup a rozsah řešení, adekvátnost použitých metod A
Vlastní přínos a originalita A
Schopnost interpretovat dosaž. výsledky a vyvozovat z nich závěry B
Využitelnost výsledků v praxi nebo teorii A
Logické uspořádání práce a formální náležitosti A
Grafická, stylistická úprava a pravopis A
Práce s literaturou včetně citací A
Navrhovaná známka
A

Otázky

eVSKP id 113047